Cel projektu "RAZEM PRZEZ CISZĘ"

Głównym celem projektu jest rozwój i wzrost świadczenia usług asystenckich na rzecz osób z dysfunkcjami słuchu poprzez wsparcie Asystentów Osobistych Osób Niesłyszących, tzw. AOON.


Wsparciem objęte zostaną 32 osoby (13 kobiet i 19 mężczyzn) z terenu z terenu M. Opole oraz powiatów opolskiego, strzeleckiego, namysłowskiego, brzeskiego krapkowickiego.

Dodatkowymi celami projektu są:

  • wzrost ilości usług asystenckich świadczonych na rzecz osób z dysfunkcją słuchu
  • podniesienie u osób z dysfunkcjami słuch ich kompetencji interpersonalnych, organizacyjnych i społecznych
  • podniesienie poziomu u osób z dysfunkcjami słuch motywacji oraz wzrost samooceny poprzez udział w indywidualnym poradnictwie terapeutycznym oraz warsztatach rozwoju kompetencji społecznych i komunikacyjnych
  • wzrost poziomu wiedzy prawniczej osób z dysfunkcjami słuchu, niezbędnej do rozwiązywania problemów dnia codziennego poprzez udział w indywidualnych spotkaniach z prawnikiem.