Ochrona praw konsumentów – osób z niepełnosprawnością słuchu

Zarząd Główny Polskiego Związku Głuchych w terminie od 1 września do 31 grudnia 2018 r. realizuje projekt „Ochrona praw konsumentów -osób z niepełnosprawnością słuchu”. 
Projekt ten realizowany jest dzięki finansowaniu ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Plakat informujący o projekcie - Bezpieczeństwo Twoich FinansówCelem projektu jest przede wszystkim ochrona konsumentów z niepełnosprawnością słuchu przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi w zakresie sprzedaży produktów finansowych, poprzez realizację działań prewencyjnych. Celem ma być także ograniczenie barier komunikacyjnych osób głuchych, wzrost ich wiedzy na temat praw konsumenckich, zagadnień finansowych (mi.in takich jak: polisolokata, kredyt w walucie obcej oraz obligacje korporacyjne), zagrożeń a także podniesienie wiedzy pracowników instytucji finansowych zajmujących się sprzedażą usług finansowych.

Rezultatem projektu ma być wzrost świadomości osób z niepełnosprawnością słuchu na temat systemu ochrony praw konsumentów oraz wzrost ich wiedzy z zakresu zagadnień finansowych, a także opracowanie i rozpowszechnienie materiałów informacyjnych.

Główne działania w projekcie:

  • powstanie 3 filmów instruktażowych dla osób z niepełnosprawnością słuchu, które przedstawią na przykładach w jasny i zrozumiały sposób zagadnienia w zakresie sprzedaży produktów finansowych – polisolokat, kredytów w walucie obcej i obligacji korporacyjnych
  • powstanie 2 filmów instruktażowych dla pracowników banków o zasadach i potrzebach w zakresie obsługi osób z niepełnosprawnością słuchu w bankach
  • przeprowadzenie warsztatów z zagadnień dotyczących produktów finansowych – dwa warsztaty w każdym województwie
  • opracowanie materiałów informacyjnych.

Dobre i złe praktyki w obsłudze osób głuchych

Polski Związek Głuchych w ramach projektu ,,Ochrona praw konsumentów- osób z niepełnosprawnością słuchu” stworzył filmiki o zasadach i potrzebach w zakresie obsługi osób głuchych skierowane do instytucji finansowych. Powstały dwa filmy Dobre praktyki i Złe praktyki.

Dobre praktyki

 

Złe praktyki

 

Produkty finansowe

Polski Związek Głuchych Zarząd Główny w ramach projektu ,,Ochrona praw konsumentów – osób z niepełnosprawnością słuchu” przygotował trzy filmowe materiały edukacyjne w polskim języku migowym. Dotyczą one produktów finansowych tj.: polisolokaty, kredyty, obligacje korporacyjne. Ponadto w każdym Oddziale Polskiego Związku Głuchych znajdują się broszury zawierająca informacje o ww. produktach.

Celem projektu była przede wszystkim ochrona konsumentów z niepełnosprawnością słuchu przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi w zakresie sprzedaży produktów finansowych, poprzez realizację działań prewencyjnych.

Kredyt

Obligacje

Polisolokata