23 stycznia 2018
   
Tekst

Szukaj w serwisie

UPRAWNIENIA DO ULG BILETOWYCH NA PRZEJAZDY AUTOBUSAMI W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA OPOLA

 

Ulga 100%

Uprawnieni do bezpatnych przejazdw na wszystkich liniach dziennych

Wymagane dokumenty

Inwalidzi wojenni i wojskowi

Ksika Inwalidy wojennego lub wojskowego, legitymacja osoby represjonowanej

Przewodnicy towarzyszcy inwalidom wojennym i wojskowym zaliczonym do I grupy inwalidzkiej lub znacznego stopnia niepenosprawnoci.

Ksika inwalidy wojennego, wojskowego lub legitymacja osoby represjonowanej, ktremu przewodnik towarzyszy.

Inwalidzi zaliczeni do I grupy inwalidzkiej, cakowicie niezdolni do pracy i samodzielnej egzystencji oraz osoby o znacznym stopniu niepenosprawnoci i towarzyszcy przewodnik

Wypis z orzeczenia waciwej komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia stwierdzajcy zaliczenie do I grupy inwalidztwa, wypis z orzeczenia lekarza orzecznika ZUS (rzeczoznawcy KRUS) stwierdzajcy cakowit niezdolno do pracy i samodzielnej egzystencji, wypis z orzeczenia waciwego organu stwierdzajcy znaczny stopie niepenosprawnoci, zawiadczenie ZUS stwierdzajce zaliczenie wyrokiem sdu do I grupy inwalidzkiej bd uznanie niezdolnoci do samodzielnej egzystencji lub te legitymacje: rencisty wojskowego, Polskiego Zwizku Niewidomych, Zwizku Ociemniaych onierzy Rzeczypospolitej Polskiej lub legitymacja osoby niepenosprawnej wystawiona przez uprawniony organ, zawierajce adnotacje o zaliczeniu do I grupy inwalidw, uznaniu niezdolnoci do samodzielnej egzystencji lub zaliczeniu do znacznego stopnia niepenosprawnoci. Dla przewodnika osb uprawnionym do bezpatnych przejazdw wymienionych w tym punkcie- dokumenty, ktrych mowa wyej.

Dzieci i modzie niepenoletnia uznane za osoby niepenosprawne; uprawnienie to obejmuje wycznie przejazd od miejsca zamieszkania lub pobytu do przedszkola, szkoy, placwki opiekuczo-wychowawczej, orodka rehabilitacji, orodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy spoecznej, orodka wsparcia, zakadu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej i z powrotem oraz towarzyszcy im opiekun

 • Dzieci i modzie uczszczajca do szkoy: legitymacja szkolna dla uczniw dotknitych inwalidztwem lub niepenosprawnych albo legitymacja szkolna lub studencka wraz z jednym z dokumentw wymienionych w kolejnym podpunkcie,
 • Dzieci i modzie nieuczszczajca do szkoy: legitymacja Polskiego Zwizku Niewidomych lub Polskiego Zwizku Guchych, Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osb z Upoledzeniem Umysowym, Krajowego Komitetu Pomocy Dzieciom Niepenosprawnym Ruchowo przy Zarzdzie Gwnym Towarzystwa Przyjaci Dzieci, legitymacja osoby niepenosprawnej wystawiona przez uprawniony organ, duplikat zawiadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka dla ustalenia prawa do zasiku pielgnacyjnego (wzr MZ/L-1b), wypis z orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia lub lekarza orzecznika ZUS, stwierdzajce zaliczenie do jednej z grup inwalidw albo cakowit niezdolno do samodzielnej egzystencji lub te cakowit albo czciow niezdolno do pracy,
 • Przy przejazdach do jednostek udzielajcych wiadcze zdrowotnych albo pomocy spoecznej wraz z dokumentem, o ktrym mowa w dwch wyej wymienionych podpunktach, wymagane jest zawiadczenie (zawiadomienie) okrelajce termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zaj rehabilitacyjno - terapeutycznych albo pobytu orodku wsparcia lub domu pomocy spoecznej,
 • Dla opiekuna dziecka dokumenty, o ktrych mowa wyej

Dzieci do lat 4

Dokument stwierdzajcy wiek dziecka, w szczeglnoci dowd osobisty jednego z rodzicw, ksieczka zdrowia dziecka, paszport

Osoby, ktre ukoczyy 70 lat

Dowd osobisty lub paszport

Osoby niewidome, ociemniae, guche i guchonieme

Wypis z orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, wypis z orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, legitymacje: Polskiego Zwizku Niewidomych, Zwizku Ociemniaych onierzy Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiego Zwizku Guchych lub legitymacja osoby niepenosprawnej wystawiona przez uprawniony organ, stwierdzajce inwalidztwo, niezdolno do pracy albo niepenosprawno z powodu stanu narzdu wzroku lub suchu

Osoby niepenosprawne niewymienione w trzeciej rubryce tabeli, uczszczajce do dziennych orodkw rehabilitacyjnych, orodkw terapii zajciowej; uprawnienie to obejmuje wycznie przejazd od miejsca zamieszkania lub pobytu do orodka i z powrotem

Wypis z orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia stwierdzajcy niepenosprawno wraz ze skierowaniem do orodka

 

     

Koa terenowe
Oferty pracy

 • Pracownik sprztajcy
  Pracownik sprztajcy Oferta skierowana do osb z orzeczeniem o stopniu niepenosprawnoci Numer...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Statystyka

Użytkowników : 2
Artykułów : 187
Odsłon : 1074285
Naszą witrynę przegląda teraz 55 gości 

ARCHIWUM      strona gwna     kontakt     mapa serwisu      dla pracownikw