23 stycznia 2018
   
Tekst

Szukaj w serwisie

PRZYZNAWANIE RENTY SOCJALNEJ

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 26 wrzenia 2003 r. w sprawie przyznawania renty socjalnej (Dz.U.03.170.1656) Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268)zarzdza si, co nastpuje:


1

1. Rozporzdzenie okrela:

 1. wzr wniosku o przyznanie renty socjalnej;
 2. wykaz dokumentw, ktre naley doczy do wniosku;
 3. szczegowy tryb postpowania w sprawach o przyznanie renty socjalnej;
 4. tryb powiadamiania Zakadu Ubezpiecze Spoecznych, zwanego dalej "Zakadem", oraz organw emerytalno-rentowych o tymczasowym aresztowaniu i odbywaniu kary pozbawienia wolnoci;
 5. wykaz dokumentw potwierdzajcych prawo do 50 % kwoty renty socjalnej.

2


Wzr wniosku o przyznanie renty socjalnej wraz z instrukcj jego wypenienia stanowi zacznik do rozporzdzenia.

3

Do wniosku o przyznanie renty socjalnej naley doczy:

 1. zawiadczenie o stanie zdrowia wystawione przez. lekarza leczcego, dokumentacj medyczn oraz inne dokumenty majce znaczenie dla wydania orzeczenia o cakowitej niezdolnoci do pracy;
 2. zawiadczenie o okresie uczszczania do szkoy lub szkoy wyszej;
 3. zawiadczenie jednostki prowadzcej studia doktoranckie o okresie odbywania tych studiw;
 4. zawiadczenie o okresie odbywania aspirantury naukowej;
 5. zawiadczenie wydane przez patnika skadek na ubezpieczenia spoeczne okrelajce kwot osiganego przychodu oraz okres, na jaki zostaa zawarta umowa, l tytuu ktrej osigany jest ten przychd;
 6. zawiadczenie o pobieraniu wynagrodzenia za czas niezdolnoci do pracy, zasiku chorobowego lub wiadczenia rehabilitacyjnego i o dacie zaprzestania ich pobierania, jeeli osoba ubiegajca si o rent socjaln pobiera to wynagrodzenie, zasiek chorobowy lub wiadczenie rehabilitacyjne, wydane przez wypacajcego wynagrodzenie, zasiek chorobowy lub wiadczenie rehabilitacyjne;
 7. zawiadczenie waciwego organu jednostki samorzdu terytorialnego okrelajce powierzchni uytkw rolnych nieruchomoci rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z pno zm.21) - w hektarach przeliczeniowych;
 8. uwierzytelnion przez jednostk organizacyjn Zakadu lub kierownika orodka pomocy spoecznej, jeeli kierownik ten skada wniosek o rent socjaln, kopi dokumentu potwierdzajcego okolicznoci wymienione wart. 2 pkt 2 lub 3 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej, zwanej dalej "ustaw".

4

 1. Wniosek o przyznanie renty socjalnej wraz z dokumentami, o ktrych mowa w 3, skada si do waciwej ze wzgldu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegajcej si o rent socjaln jednostki organizacyjnej Zakadu.
 2. Zgoda, o ktrej mowa wart. 11 ust. 2 ustawy, powinna by wyraona na pimie lub ustnie do protokou.
 3. Po stwierdzeniu, i osoba ubiegajca si o rent socjaln udowodnia okolicznoci niezbdne do ustalenia prawa do renty socjalnej, Zakad kieruje t osob na badanie przez lekarza orzecznika w celu wydania orzeczenia o niezdolnoci do pracy.
 4. Przepis ust. 3 stosuje si odpowiednio w razie ustania prawa do renty socjalnej w zwizku z upywem terminu wanoci orzeczenia i zgoszenia wniosku o przyznanie renty socjalnej.
 5. W decyzji przyznajcej rent socjaln Zakad ustala okres, przez ktry renta socjalna przysuguje, oraz jej wysoko.
 6. W przypadku zbiegu uprawnie osoby ubiegajcej si o rent socjaln z prawem do renty rodzinnej wypacanej przez organ emerytalno-rentowy, Zakad przesya decyzj, o ktrej mowa w ust. 5, do tego organu w celu wydania decyzji w sprawie zbiegu uprawnie do wiadcze i wypaty renty socjalnej w trybie art. 12 ustawy. W takim przypadku decyzja Zakadu zawiera informacj o treci art. 12 ust. 3 ustawy.
 7. Postpowanie w sprawie renty socjalnej podlega umorzeniu, jako bezprzedmiotowe, jeeli osoba ubiegajca si o rent socjaln zmara przed wydaniem decyzji w sprawie tej renty.
 8. W przypadku stwierdzenia braku uprawnie do renty socjalnej Zakad wydaje decyzj odmown.

5

 1. Osoba majca ustalone prawo do renty socjalnej oraz dyrektor aresztu ledczego lub zakadu karnego powiadamia pisemnie waciw jednostk organizacyjn Zakadu lub organ emerytalno-rentowy o tymczasowym aresztowaniu lub odbywaniu kary pozbawienia wolnoci, podajc dat osadzenia w areszcie lub dat rozpoczcia odbywania kary pozbawienia wolnoci.
 2. W przypadku ubiegania si o wypat 50 % renty socjalnej osoba, o ktrej mowa w ust. 1, do powiadomienia docza cz V wniosku wedug wzoru okrelonego w zaczniku do rozporzdzenia i podejmuje zobowizanie, e z kwoty 50 % renty socjalnej bdzie dokonywaa opaty z tytuu czynszu lub innych nalenoci za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny.

Do wniosku. o ktrym mowa w ust. 2, naley doczy:

 1. zawiadczenie zarzdcy domu mieszkalnego potwierdzajce prawo do lokalu mieszkalnego lub wypis z ksigi wieczystej potwierdzajcy prawo wasnoci nieruchomoci; zawiadczenie wydziau ewidencji ludnoci waciwego urzdu gminy potwierdzajce, i w lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym nie s zameldowane inne osoby.
 2. Przy ubieganiu si o zawiadczenia, o ktrych mowa w ust. 3, pomocy udziela administracja aresztu ledczego lub zakadu karnego.

6

Rozporzdzenie wchodzi w ycie z dniem 1 padziernika 2003 r.

     

Koa terenowe
Oferty pracy

 • Pracownik sprztajcy
  Pracownik sprztajcy Oferta skierowana do osb z orzeczeniem o stopniu niepenosprawnoci Numer...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Statystyka

Użytkowników : 2
Artykułów : 187
Odsłon : 1074282
Naszą witrynę przegląda teraz 57 gości 

ARCHIWUM      strona gwna     kontakt     mapa serwisu      dla pracownikw