25 lutego 2018
   
Tekst

Szukaj w serwisie

STATUT

Statut PZG

I. POSTANOWIENIA OGLNE

1

Stowarzyszenie powstae w 1946 r. z utworzonego w 1925 r. i dziaajcego do wybuchu II wojny wiatowej Polskiego Zwizku Towarzystw Guchoniemych, powstaego ze zjednoczenia istniejcego od 1876 r. ruchu spoecznego guchych na ziemiach polskich,a dziaajce na podstawie niniejszego Statutu, noszce nazw "Polski Zwizek Guchych" - jest spadkobiercami bezporednim kontynuatorem tradycji oraz dorobku ideowego i rehabilitacyjnego tego ruchu.

2

Stowarzyszenie Polski Zwizek Guchych (PZG) zwane dalej Zwizkiem, jest dobrowolnym, samorzdnym zrzeszeniem osb niesyszcych i innych osb z uszkodzonym suchem oraz osb syszcych, ktrym s bliskie problemy rehabilitacji tej grupy osb.

3

Terenem dziaania Zwizku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

4

Siedzib wadz naczelnych Zwizku jest m.st. Warszawa.

5

Zwizek opiera swoj dziaalno gwnie na pracy spoecznej czonkw i wolontariuszy.
Do prowadzenia swych spraw moe zatrudnia pracownikw.

6

 1. Zwizek powouje oddziay i koa.
 2. Terenowymi jednostkami organizacyjnymi Zwizku s: oddziay, koa oraz inne jednostki organizacyjne, o ktrych mowa w 7a. ust. 1 suce do realizacji celw statutowych.

I. POSTANOWIENIA OGLNE  cd

7

 1. Zwizek i jego oddziay posiadaj osobowo prawn.
 2. Koa terenowe Zwizku mog uzyska osobowo prawn na podstawie uchway Zarzdu Gwnego Zwizku.
 3. Zwizek nie odpowiada za zobowizania oddziaw i k terenowych posiadajcych osobowo prawn.

7.a

 1. Zwizek i jego oddziay mog tworzy inne jednostki organizacyjne o ktrych mowa w 6 ust. 2 takie jak: centra i orodki diagnozy i rehabilitacji dzieci i modziey oraz osb dorosych z uszkodzonym suchem; wojewdzkie orodki rehabilitacji i wsparcia spoecznego niesyszcych; terenowe orodki rehabilitacji i wsparcia spoecznego niesyszcych, domy dziennego pobytu, kluby i centra integracji spoecznej.
 2. inne jednostki organizacyjne, o ktrych mowa w ust.1 nie maj osobowoci prawnej i podlegaj w caoci wadzom Zwizku lub oddziau, ktre je utworzyy.
 3. Wadze Zwizku lub oddziau tworzce inne jednostki organizacyjne nadaj im regulamin dziaania.
 4. Zwizek lub oddzia, ktre utworzyy inn jednostk organizacyjn mog podj decyzj o jej likwidacji.

8

 1. Zwizek moe by czonkiem krajowych i midzynarodowych organizacji spoecznych o takich samych lub podobnych celach.
 2. Oddziay Zwizku mog by czonkami regionalnych i lokalnych organizacji spoecznych o zbienych celach dziaania.

9

 1. Zwizek ma prawo uywania sztandaru oraz odznak i pieczci zgodnie z obowizujcymi w tym zakresie przepisami.
 2. Za zasugi pooone w realizacji zada statutowych Zwizek moe nadawa odznaki honorowe osobom fizycznym i prawnym oraz instytucjom i zakadom nie majcym osobowoci prawnej.

II CELE I RODKI DZIAANIA.

10

Celem Polskiego Zwizku Guchych jest zrzeszanie, integracja i rehabilitacja osb niesyszcych i innych osb z uszkodzonym suchem, wsplne rozwizywanie ich problemw oraz dziaania w kierunku wyrwnywania szans rozwojowych, edukacyjnych, zawodowych i spoecznych, a w szczeglnoci:

 1. sprawowanie opieki nad dziemi, modzie i osobami dorosymi z uszkodzonym suchem oraz nad dziemi syszcymi rodzicw niesyszcych - poprzez prowadzenie na zlecenie lub wspuczestnictwo w rehabilitacji suchu i mowy, udzielaniu im pomocy w podnoszeniu wyksztacenia i kwalifikacji zawodowych,
 2. sprawowanie opieki nad dziemi i modzie niesyszc i z uszkodzonym suchem oraz nad dziemi syszcymi rodzicw niesyszcych - udzielanie im pomocy w podnoszeniu wyksztacenia oglnego i kwalifikacji zawodowych,
 3. organizowanie i prowadzenie pracy owiatowej, kulturalnej, zawodowej i spoecznej w rodowisku osb niesyszcych i ich rodzin,
 4. organizowanie i prowadzenie dziaalnoci szkoleniowej w rnych formach szkolnych i poza szkolnych, w tym - w szczeglnoci w zakresie jzyka migowego,
 5. organizowanie wasnych form rekreacji ruchowej, turystyki, krajoznawstwa, sportu masowego oraz wypoczynku dzieci, modziey oraz wszystkich osb z uszkodzonym suchem,
 6. prowadzenie spoecznej i zawodowej rehabilitacji osb niesyszcych i z uszkodzonym suchem,
 7. ochrona praw i interesw oraz udzielanie pomocy w sprawach socjalno-bytowych,
 8. prowadzenie dziaa w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej i spoecznej,
 9. propagowanie w spoeczestwie problemw ochrony suchu i rehabilitacji osb niesyszcych i z uszkodzonym suchem oraz podejmowanie dziaa zmierzajcych do zapobiegania inwalidztwu suchu.
 10. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa pozostajcych bez pracy osb niesyszcych i z uszkodzonym suchem na otwartym rynku pracy i zagroonych zwolnieniem z pracy;
 11. udzielanie pomocy spoecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom z uszkodzonym studiem w trudnej sytuacji yciowej oraz wyrwnywania szans tych rodzin i osb - w szczeglnoci pomoc ubogim;
 12. prowadzenie dziaalnoci charytatywnej;
 13. podtrzymywanie tradycji kulturowej osb z uszkodzonym suchem, pielgnowanie polskoci oraz rozwoju wiadomoci narodowej i obywatelskiej;
 14. prowadzenie dziaa integracyjnych poprzez realizowanie rnorodnych form terapii wsplnie dla osb niesyszcych i syszcych;
 15. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz dziaalno na rzecz rwnych praw kobiet i mczyzn;
 16. prowadzenie dziaalnoci wspomagajcej rozwj gospodarczy, w tym rozwj przedsibiorczoci osb z uszkodzonym suchem;
 17. prowadzenie dziaalnoci wspomagajcej rozwj wsplnot i spoecznoci lokalnych;
 18. nauki, edukacji, owiaty i wychowania;
 19. kultury, sztuki, ochrony dbr kultury i tradycji;
 20. porzdku i bezpieczestwa publicznego osb z uszkodzonym suchem oraz przeciwdziaania patologiom spoecznym (np. alkoholizmowi, narkomanii);
 21. upowszechniania i ochrony wolnoci i praw czowieka oraz swobd obywatelskich, a take dziaa wspomagajcych rozwj demokracji;
 22. dziaa na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktw i wsppracy midzy spoeczestwami;
 23. dziaa przeciwko wykluczeniu spoecznemu osb z uszkodzonym suchem;
 24. dziaa zwizanych z ochron praw konsumenta;
 25. promocji i organizacji wolontariatu.
 26. ekologii i ochrony zwierzt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 27. prowadzenia punktw poradnictwa zawodowego, prawnego, psychologicznego, pedagogicznego, spoecznego i rodzinnego.
 28. promocja osigni spoecznych, intelektualnych i artystycznych osb niesyszcych i z uszkodzonym suchem.
 29. prowadzenie dziaalnoci informacyjnej i doradczej.

11

Zwizek moe udziela pomocy doranej osobom niesyszcym i z wad suchu nie zrzeszonym w Zwizku.

11.a

 1. Zwizek moe prowadzi dziaalno gospodarcz w rozmiarach sucych realizacji celw statutowych.
 2. Dochd z dziaalnoci gospodarczej jest w caoci przeznaczany na realizacj celw statutowych okrelonych w 10.

12

Dla realizacji powyszych celw i zada Zwizek moe:

 a) prowadzi:

 • orodki, poradnie, placwki i inne podmioty diagnozy, rehabilitacji i reedukacji dla dzieci i modziey z uszkodzonym suchem, oraz dla dzieci syszcych rodzicw niesyszcych,
 • orodki, punkty i inne placwki rehabilitacji i pomocy dorosych niesyszcych i osb z innymi uszkodzeniami suchu,
 • placwki kulturalne, owiatowe, rekreacyjno-rehabilitacyjne,
 • orodki i placwki metodyczne do prowadzenia rehabilitacji i szkolenia,
 • orodki i placwki opieki i pomocy osobom w podeszym wieku,
 • orodki i placwki ksztacenia i przekwalifikowania zawodowego,
 • podmioty dziaalnoci gospodarczej, a w tym - zakady pracy chronionej, zakady aktywizacji zawodowej dla zatrudnianych osb z uszkodzonym suchem w celu rehabilitacji zawodowej i spoecznej,
 • orodki terapii i profilaktyki zdrowotnej spoecznej, warsztaty terapii zajciowej, domy dziennego pobytu itp.

 b) organizowa:

 • ksztacenie i doksztacanie w rnych formach szkolnych i poza szkolnych, prowadzi szkolenia w zakresie jzyka migowego dla rnych grup spoecznych i zawodowych;
 • lokalne centra wolontariatu wspierajce osoby z uszkodzonym suchem;
 • wystawy. warsztaty i inne formy dziaalnoci zmierzajce do propagowania kultury i odnowy tradycji narodowej;
 • turnusy rehabilitacyjne, imprezy kulturalno-owiatowe, sportowo rekreacyjne, wystawy i inne formy zaj w zakresie swojej dziaalnoci,

 c) wydawa:

 • czasopisma, biuletyny informacyjne i inne publikacje dotyczce spraw rodowiska,

 d) wsppracowa:

 • z waciwymi organami pastwowymi, samorzdowymi, organizacjami politycznymi, spoecznymi, wyznaniowymi, zawodowymi, modzieowymi oraz z instytucjami naukowo-badawczymi i leczniczymi,
 • z zagranicznymi i krajowymi organizacjami spoecznymi, zrzeszajcymi osoby niesyszce i z uszkodzonym suchem, ktre zajmuj si problematyk wad suchu w celu integracji tych rodowisk.

 e) uzyskiwa rodki na realizacj celw Zwizku poprzez m.in. prowadzenie rnych form

 • dziaalnoci gospodarczej oraz odpatnej dziaalnoci statutowej w niektrych jej formach.

III. CZONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIZKI.

13

 1. Czonkowie Zwizku dziel si na:
  1. zwyczajnych,
  2. wspierajcych,
  3. honorowych.
 2. Czonkiem zwyczajnym moe by osoba fizyczna, ktra nie syszy lub ma uszkodzony such lub ktra syszy i s jej bliskie cele Zwizku wskutek wizi rodzinnej z inwalid suchu lub pracy zawodowej albo spoecznej w Zwizku lub w innej instytucji zwizanej z rehabilitacj osb niesyszcych lub z uszkodzonym suchem.
 3. Czonkiem wspierajcym moe by penoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, ktra popiera materialnie cele Zwizku.
 4. Czonkw zwyczajnych przyjmuj do Zwizku i skrelaj waciwe zarzdy k, a czonkw wspierajcych zarzdy oddziaw Zwizku. Gdy kandydatem na czonka wspierajcego Zwizku jest jednostka czy instytucja 0 zasigu oglnopolskim lub midzynarodowym - przyjmuje i skrela Zarzd Gwny.

14

 1. Osobom szczeglnie zasuonym w dziaalnoci Zwizku moe by nadana godno czonka honorowego.
 2. Godno czonka honorowego Zwizku nadaje Krajowy Zjazd Delegatw na wniosek Zarzdu Gwnego.
 3. Czonek honorowy Zwizku ma wszystkie prawa czonka zwyczajnego.

15

Czonkiem Zwizku moe by take cudzoziemiec:

 1. czonkiem zwyczajnym - o ile przebywa na stae lub okresowo na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. czonkiem wspierajcym - niezalenie od miejsca przebywania, o ile materialnie lub w inny sposb wspiera dziaalno Zwizku.

16

 1. Czonkowie zwyczajni Zwizku maj prawo:
  1. wybiera i by wybieranymi do wadz Zwizku,
  2. skada wnioski dotyczce dziaalnoci Zwizku do wszystkich wadz zwizkowych,
  3. korzysta z pomocy i urzdze Zwizku.
 2. Czonkom zwyczajnym w wieku od 16 do 18 lat przysuguj uprawnienia wymienione w ust. 1 z ograniczeniem czynnego i biernego prawa wyborczego wcznie do wadz koa Zwizku.
 3. Czonkom zwyczajnym w wieku poniej 16 lat przysuguj uprawnienia wymienione w ust. 1 z wyjtkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do wadz Zwizku. Jeeli jednak czonkowie poniej 16 lat zrzeszeni s w kole zrzeszajcym wycznie maoletnich, mog oni wybiera i by wybieranymi do wadz tego koa.
 4. Czonkom wspierajcym przysuguj wszystkie uprawnienia czonkw zwyczajnych z wyjtkiem okrelonych w ust. 1 pkt. 1.
 5. Osoby prawne bdce czonkami wspierajcymi Zwizku korzystaj z praw i wykonuj obowizki czonkowskie przez swoich przedstawicieli.


17

 1. Czonkowie Zwizku s obowizani.
  1. przestrzega postanowie statutu, regulaminw i uchwa wadz Zwizku,
  2. bra czynny udzia w yciu i dziaalnoci Zwizku,
  3. przestrzega zasad wspycia spoecznego,
  4. regularnie paci skadki czonkowskie,
  5. zwalnia si z opacania skadek czonkowskich czonkw honorowych.
 2. Postanowienia ust. 1 pkt. 3 nie maj zastosowania do czonkw bdcych osobami prawnymi.

18

 1. Przynaleno do Zwizku ustaje w razie:
  1. mierci czonka,
  2. dobrowolnego wstpienia zgoszonego na pimie,
  3. zalegania z paceniem skadek przez okres ponad jeden rok,
  4. likwidacji osoby prawnej,
  5. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem sdu koleeskiego,
  6. skazania na utrat praw publicznych.
 2. Osobom fizycznym skrelonym z listy czonkw przysuguje odwoanie do waciwego zarzdu oddziau, a osobom prawnym do Zarzdu Gwnego - w cigu jednego miesica od daty dorczenia zawiadomienia o skreleniu.

18.a

Zabrania si:

  1. udzielania poyczek lub zabezpieczenia zobowiza majtkiem Polskiego Zwizku Guchych w stosunku do jego czonkw, czonkw organw lub pracownikw oraz osb, z ktrymi pracownicy pozostaj w zwizku maeskim albo w stosunku pokrewiestwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewiestwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo s zwizani z tytuu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ?osobami bliskimi?;
  2. przekazywania majtku Polskiego Zwizku Guchych na rzecz swoich czonkw, czonkw organw lub pracownikw oraz ich osb bliskich na zasadach innych ni w stosunku do osb trzecich, w szczeglnoci jeeli przekazanie to nastpuje bezpatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  3. wykorzystywania majtku Polskiego. Zwizku Guchych na rzecz czonkw, czonkw organw lub pracownikw oraz ich osb bliskich, na zasadach innych ni w stosunku do osb trzecich, chyba e wykorzystanie to bezporednio wynika ze statutowego celu Zwizku;
  4. zakupu na szczeglnych zasadach towarw i usug od podmiotw, w ktrych uczestnicz czonkowie Polskiego Zwizku Guchych, czonkowie jego organw lub pracownicy oraz osoby im bliskie.

IV. WADZE I STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZWIZKU.

19

 1. Wadzami naczelnymi Zwizku s:
  1. Krajowy Zjazd Delegatw,
  2. Zarzd Gwny,
  3. Gwna Komisja Rewizyjna,
  4. Gwny Sd Koleeski.
 2. Wadzami oddziau Zwizku s:
  1. zjazd delegatw oddziau.
  2. zarzd oddziau.
  3. komisja rewizyjna oddziau,
  4. sd koleeski oddziau.
 3. Wadzami koa Zwizku s:
  1. walne zebranie czonkw kola,
  2. zarzd koa,
  3. komisja rewizyjna koa.

        Komisje rewizyjne s wybierane w kolach, ktre licz ponad 100 czonkw. W koach, w ktrych nie wybiera si komisji rewizyjnej, kontrol sprawuje bezporednio komisja rewizyjna oddziau.

20

Kadencja wszystkich wadz Zwizku trwa 5 lat. Kadencja wadz koa zrzeszajcego maoletnich trwa 2 lata.

21

 1. Oddziay Zwizku powouje i rozwizuje Zarzd Gwny.
 2. Zasig dziaania oddziau okrela Zarzd Gwny.
 3. W przypadku rozwizania oddziau w czasie trwania kadencji, prezes i dwch czonkw zarzdu rozwizanego oddziau wybranych przez zarzd tego oddziau wchodzi w skad zarzdu oddziau przejmujcego dotychczasowy teren dziaania oddziau rozwizanego, przy czym prezes wchodzi w skad prezydium zarzdu tego oddziau.

22

 1. Koa Zwizku s powoywane i rozwizywane przez zarzdy oddziaw. Do utworzenia koa wymagana jest liczba co najmniej 30 czonkw, a w szkolnych koach 15 czonkw.
 2. Uchwaa zarzdu oddziau o utworzeniu koa okrela rwnie jego terytorialny zasig dziaania.
 3. W przypadku rozwizania koa 1 czonek zarzdu rozwizanego kola wybrany przez zarzd tego koa wchodzi w skad zarzdu koa przejmujcego teren dziaania koa rozwizanego.
 4. Czonkowie koa zamieszkali w miejscowociach pooonych poza siedzib wadz koa, mog uczestniczy w pracach koa w grupie zwizkowej utworzonej w danej miejscowoci przez zarzd koa za zgod waciwego zarzdu oddziau. Dla dziaalnoci grupy zwizkowej zarzd koa wyznacza opiekuna.

V WADZE NACZELNE ZWIZKU.

A. KRAJOWY ZJAZD DELEGATW.

23

 1. Najwysz wadz Zwizku jest Krajowy Zjazd Delegatw.
 2. Do Krajowego Zjazdu Delegatw naley:
  1. ustalanie oglnych kierunkw dziaalnoci Zwizku,
  2. rozpatrywanie sprawozda i wnioskw Zarzdu Gwnego, Gwnej Komisji Rewizyjnej, Gwnego Sdu Koleeskiego,
  3. udzielanie absolutorium dla ustpujcego Zarzdu Gwnego,
  4. wybr prezesa Zarzdu Gwnego w pierwszej kolejnoci, a w drugiej - 29 czonkw i 5 zastpcw czonkw Zarzdu Gwnego, 7 czonkw i 3 zastpcw czonkw Gwnej Komisji Rewizyjnej i 5 czonkw i 2 zastpcw czonkw Gwnego Sdu Koleeskiego,
  5. nadawanie godnoci czonka honorowego na wniosek Zarzdu Gwnego,
  6. uchwalanie statutu Zwizku i jego zmian,
  7. podejmowanie uchwa o rozwizaniu Zwizku i o przeznaczeniu jego majtku.

24

 1. W Krajowym Zjedzie Delegatw bior udzia z gosem decydujcym delegaci wybrani na zjazdach delegatw oddziaw oraz z gosem doradczym czonkowie naczelnych wadz Zwizku, jeeli nie s delegatami.
 2. Liczb delegatw i ich zastpcw na Krajowy Zjazd Delegatw wybieranych przez poszczeglne oddziay ustala Zarzd Gwny. Ustalane liczby delegatw powinny by proporcjonalne do liczby zrzeszonych czonkw zwyczajnych na terenie dziaania poszczeglnych oddziaw.
 3. Mandat delegata trwa przez ca kadencj nowo wybranych wadz.

25

O terminie, miejscu i porzdku obrad Zarzd Gwny zawiadamia zarzdy oddziaw, delegatw raz czonkw wadz Zwizku co najmniej na miesic przed wyznaczonym terminem Krajowego Zjazdu Delegatw.

26

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatw zwouje Zarzd Gwny:

  1. z wasnej inicjatywy,
  2. na wniosek Gwnej Komisji Rewizyjnej,
  3. na wniosek 1/2 liczby zarzdw oddziaw.

27

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd delegatw powinien by zwoany przez Zarzd Gwny w terminie 3 miesicy od daty zgoszenia wniosku i obraduje wycznie nad sprawami, dla ktrych zosta zwoany.

B. ZARZD GWNY.

28

 1. Zarzd Gwny skada si z 30 czonkw i 5 zastpcw czonkw.
 2. W przypadku rezygnacji lub niemonoci penienia funkcji w okresie kadencji prezesa wybranego przez Krajowy Zjazd Delegatw, Zarzd Gwny wybiera ze swojego grona w gosowaniu tajnym nowego prezesa.
 3. W razie zmniejszenia si w toku kadencji liczebnoci Zarzdu Gwnego - w jego skad wchodz zastpcy czonkw Zarzdu Gwnego wybrani na Krajowym Zjedzie Delegatw, w kolejnoci okrelonej liczb uzyskanych gosw lub okrelonej przez Zjazd.

29

Zarzd Gwny jest najwysz wadz Zwizku w okresie midzy Zjazdami. Do Zarzdu Gwnego naley:

  1. reprezentowanie Zwizku na zewntrz,
  2. kierowanie caoksztatem dziaalnoci Zwizku zgodnie uchwaami Krajowego Zjazdu Delegatw,
  3. opracowywanie i uchwalanie wewntrznych aktw prawnych i regulaminw Zwizku,
  4. uchwalanie planw dziaalnoci i budetu Zwizku oraz zatwierdzanie rocznych sprawozda z dziaalnoci,
  5. podejmowanie uchwa w sprawach przyjmowania darowizn i zapisw oraz nabywania, obciania i zbywania majtku nieruchomego Zwizku,
  6. podejmowanie uchwa w sprawie przynalenoci Zwizku do krajowych i midzynarodowych organizacji spoecznych, o ktrych mowa w 8, jak te przedstawianie kandydatw Zwizku do wadz tych organizacji,
  7. nadawanie osobowoci prawnej koom terenowym Zwizku,
  8. zawieszanie zarzdw oddziaw lub poszczeglnych ich czonkw w razie wyranego braku aktywnoci w wykonywaniu zada albo gdy ich dziaalno jest niezgodna z prawem lub statutem Zwizku.
   Zawieszenie poszczeglnych czonkw zarzdu oddziau nastpi moe po wydaniu orzeczenia przez Gwny Sd Koleeski w przedmiocie zawieszenia, bd na wniosek Gwnej Komisji Rewizyjnej lub po zasigniciu jej opinii. W razie zawieszenia caego zarzdu oddziau, Zarzd Gwny powouje zarzd tymczasowy, ktry peni swe funkcje - do czasu wyboru nowego zarzdu przez zjazd delegatw oddziau,
  9. uchylanie sprzecznych z prawem, postanowieniami statutu lub uchwaami Krajowego Zjazdu Delegatw uchwa zarzdw oddziaw,
  10. rozpatrywanie okresowych sprawozda z dziaalnoci Prezydium Zarzdu Gwnego,
  11. uchylanie uchwa Prezydium Zarzdu Gwnego podjtych w sprawach nalecych do kompetencji Zarzdu Gwnego, a przekazanych z upowanienia do rozpatrywania przez Prezydium Zarzdu Gwnego.
  12. powoywanie staych lub doranych zespow pracy programowej lub organizacyjnej,
  13. ustalanie wysokoci wpisowego i skadek czonkowskich,
  14. przygotowywanie wnioskw na Krajowy Zjazd Delegatw.

30

 1. Posiedzenia Zarzdu Gwnego odbywaj si oo najmniej raz na p roku i zwoywane s przez prezesa lub wyznaczonego wiceprezesa.
 2. Posiedzenie Zarzdu Gwnego powinno by zwoane rwnie na wniosek Gwnej Komisji Rewizyjnej albo oo najmniej 1/3 liczby czonkw Zarzdu Gwnego, w terminie 30 dni od daty zoenia wniosku.

31

 1. Prezydium Zarzdu Gwnego skada si z 7 - 9 czonkw, w tym prezesa, 1 - 3 wiceprezesw i sekretarza.
 2. Zarzd Gwny na wniosek Prezesa wybiera ze swego grona wiceprezesw, sekretarza i pozostaych czonkw Prezydium.

32

Prezydium Zarzdu Gwnego podejmuje decyzje w imieniu Zarzdu Gwnego w okresie midzy jego posiedzeniami. Do Prezydium Zarzdu Gwnego naley:

 1. reprezentowanie Zwizku na zewntrz,
 2. przygotowywanie projektw planw i budetu Zwizku oraz sprawozda z ich wykonania,
 3. zarzdzanie majtkiem i funduszami Zwizku w granicach budetu i zgodnie z uchwaami Zarzdu Gwnego,
 4. kierowanie pracami Zwizku zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarzd Gwny.

33

Posiedzenia Prezydium Zarzdu Gwnego odbywaj si w miar potrzeby, nie rzadziej jednak ni 10 razy w roku i zwoywane s przez prezesa lub wyznaczonego wiceprezesa.

C. GWNA KOMISJA REWIZYJNA.

34

 1. Najwyszym organem kontrolujcym Zwizku jest Gwna Komisja Rewizyjna, ktra skada si z 7 czonkw i 3 zastpcw czonkw wybranych na Krajowym Zjedzie Delegatw.
 2. Gwna Komisja Rewizyjna wybiera spord swego grona przewodniczcego, dwch zastpcw przewodniczcego i sekretarza.
 3. W razie zmniejszenia si w toku kadencji liczebnoci Komisji - w jej skad wchodz zastpcy czonkw Komisji wybrani przez Krajowy Zjazd Delegatw, w kolejnoci okrelonej liczb uzyskanych gosw lub okrelonej przez Zjazd.
 4. W skad Gwnej Komisji Rewizyjnej mog wchodzi osoby, ktre:
  1. nie s czonkami Zarzdu Gwnego ani nie pozostaj z nimi w stosunku pokrewiestwa, powinowactwa lub podlegoci z tytuu zatrudnienia;
  2. nie byy skazane prawomocnym wyrokiem za przestpstwo z winy umylnej.

35

Do Gwnej Komisji Rewizyjnej naley:

  1. przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli caoksztatu dziaalnoci Zwizku ze szczeglnym uwzgldnieniem gospodarki finansowej i majtkowej pod wzgldem celowoci, oszczdnoci i legalnoci oraz kontrola dziaalnoci wszystkich organw Zwizku pod wzgldem zgodnoci ze statutem i programem dziaania,
  2. wystpowanie do Zarzdu Gwnego z wnioskami wynikajcymi z ustale kontroli,
  3. skadanie na posiedzeniach Zarzdu Gwnego wnioskw i opinii dotyczcych projektu planw i budetu,
  4. wystpowanie na Krajowym Zjedzie Delegatw z wnioskiem w sprawie absolutorium dla ustpujcego Zarzdu Gwnego,
  5. nadzorowanie dziaalnoci komisji rewizyjnych oddziaw i k.
  6. zawieszanie komisji rewizyjnych oddziaw w razie wyranego braku aktywnoci w wykonywaniu zada albo gdy ich dziaalno jest niezgodna z prawem lub statutem Zwizku.

36

Szczegowy zakres dziaalnoci komisji rewizyjnych Zwizku okrela regulamin uchwalony przez Gwn Komisj Rewizyjn.

37

Przewodniczcy lub wyznaczony przez niego czonek Gwnej Komisji Rewizyjnej mog bra udzia z gosem doradczym w posiedzeniach Zarzdu Gwnego i Prezydium Zarzdu Gwnego.

D. GWNY SD KOLEESKI.

38

 1. Gwny Sd Koleeski skada si z 5 czonkw i 2 zastpcw czonkw.
 2. Gwny Sd Koleeski wybiera spord swego grona przewodniczcego, zastpc przewodniczcego i sekretarza.
 3. W razie zmniejszenia si w toku kadencji liczebnoci Gwnego Sdu Koleeskiego w skad jego wchodz zastpcy czonkw Sdu wybrani na Krajowym Zjedzie Delegatw w kolejnoci okrelonej liczb uzyskanych gosw lub okrelonej przez Zjazd.

39

Gwny Sd Koleeski rozpatruje sprawy czonkw Zwizku dotyczce:

 1. nieprzestrzeganie statutu. regulaminw i uchwa wadz Zwizku oraz dziaania na szkod Zwizku,
  1. naruszania zasad wspycia spoecznego,
  2. konfliktw midzy czonkami w sprawach dziaalnoci statutowej Zwizku.

40

 1. Do Gwnego Sdu Koleeskiego naley:
  1. rozpatrywanie w pierwszej instancji spraw, ktre dotycz czonkw wadz naczelnych Zwizku i wadz oddziaw oraz czonkw honorowych.
  2. rozpatrywanie w drugiej instancji odwoa od orzecze Gwnego Sdu Koleeskiego jako sdu pierwszej instancji oraz orzecze sdw koleeskich oddziaw,
  3. nadzorowanie dziaalnoci sdw koleeskich oddziaw,
  4. uchwalanie regulaminw Gwnego Sdu Koleeskiego i sdw koleeskich oddziaw.
 2. Gwny Sd Koleeski rozpatruje sprawy w trzyosobowych zespoach orzekajcych, a odwoania od orzecze tego Sdu w picioosobowych zespoach orzekajcych. W skad picioosobowego zespou orzekajcego nie mog wchodzi osoby, ktre rozpatryway sprawy w pierwszej instancji.
 3. Od orzecze Gwnego Sdu Koleeskiego wydanych w I-szej instancji suy odwoanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia.

41

Orzeczenia Gwnego Sdu Koleeskiego wydane w II instancji s ostateczne.

42

 1. Gwny Sd Koleeski moe wymierza nastpujce kary:
  1. upomnienie,
  2. nagan,
  3. zawieszenie w prawach czonkowskich na okres od 6 miesicy do 1 roku,
  4. wykluczenie ze Zwizku.
  5. pozbawienie odznaki honorowej Zwizku
 2. Orzeczenie kary zawieszenia w prawach czonkowskich lub wykluczenia ze Zwizku nie zwalnia wadz Zwizku i jednostek organizacyjnych Zwizku od udzielania pomocy osobom niesyszcym lub z wad suchu zawieszonym w prawach czonka lub wykluczonym ze Zwizku.

VI. WADZE ODDZIAU.

A. ZJAZD DELEGATW ODDZIAU.

43

 1. Najwysz wadz oddziau jest Zjazd Delegatw Oddziau.
 2. Do Zjazdu Delegatw Oddziau naley:
  1. ustalanie oglnych kierunkw dziaalnoci oddziau,
  2. rozpatrywanie sprawozda i ocena dziaalnoci wadz oddziau,
  3. podejmowanie uchwa w sprawie udzielania absolutorium zarzdowi oddziau na wniosek komisji rewizyjnej oddziau,
  4. wybr czonkw i zastpcw czonkw wadz oddziau,
  5. wybr delegatw na Krajowy Zjazd Delegatw,
  6. przyjcie wnioskw i postulatw pod adresem wadz pastwowych i samorzdowych oraz Zarzdu Gwnego.
 3. Zjazd delegatw oddziau moe wybra prezesa zarzdu oddziau.

44

 1. W Zjedzie delegatw oddziau bior udzia z gosem decydujcym delegaci wybrani przez walne zebrania czonkw k z gosem doradczym czonkowie wadz oddziau | przedstawiciele Zarzdu Gwnego, jeeli nie s delegatami.
 2. Liczb delegatw na zjazd delegatw oddziau wybieranych przez poszczeglne koa ustala zarzd oddziau Ustalane liczby delegatw powinny by proporcjonalne do liczby zrzeszonych czonkw zwyczajnych na terenie poszczeglnych k Mandat delegata trwa przez ca kadencj nowo wybranych wadz.
 3. O terminie miejscu i porzdku obrad zarzd oddziau zawiadamia jego uczestnikw co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem zjazdu delegatw oddziau.

45

 1. Nadzwyczajny zjazd delegatw oddziau zwouje zarzd oddziau
  1. z wasnej inicjatywy
  2. na wniosek Zarzdu Gwnego
  3. na wniosek komisji rewizyjnej oddziau
  4. na wniosek co najmniej 1/2 oglnej liczby zarzdw k dziaajcych na terenie danego oddziau
 2. Nadzwyczajny zjazd delegatw oddziau powinien by zwoany przez zarzd oddziau w terminie 3 miesicy od daty zgoszenia wniosku i obraduje wycznie nad sprawami dla ktrych zosta zwoany.

B. ZARZD ODDZIAU.

46

 1. Zarzd Oddziau skada si z 7 do 11 czonkw i 2 do 5 zastpcw czonkw.
 2. Zarzd oddziau utworzony wg 21 ust 3 w czasie poprzedzaj cym zjazd delegatw oddziau moe skada si z wikszej liczby czonkw.
 3. W przypadku me zastosowania przepisu 43 ust 3 zarzd oddziau wybiera ze swego grona prezesa
 4. Zarzd oddziau na wniosek prezesa wybiera ze swego grona 1-3 wiceprezesw i sekretarza, ktrzy tworz prezydium zarzdu oddziau. Liczba czonkw prezydium zarzdu oddziau nie moe przekracza poowy liczby czonkw zarzdu.
 5. W razie zmniejszenia si w toku kadencji liczebnoci zarzdu oddziau - w jego skad wchodz zastpcy czonkw zarzdu wybrani na zjedzie delegatw w kolejnoci okrelonej liczb uzyskanych gosw lub okrelonej przez zjazd.
 6. W przypadku rezygnacji lub niemonoci penienia funkcji w okresie kadencji prezesa wybranego przez zjazd delegatw oddziau, zarzd oddziau wybiera ze swojego grona w gosowaniu tajnym nowego prezesa.

47

Do zarzdu oddziau naley:

 1. reprezentowanie oddziau na zewntrz,
 2. kierowanie dziaalnoci oddziau zgodnie z postanowieniami statutu i uchwaami wadz Zwizku,
 3. powoywanie i rozwizywanie k podlegych zarzdowi oddziau oraz nadzorowanie i koordynowanie ich dziaalnoci,
 4. zarzdzanie majtkiem i funduszami Zwizku w granicach budetu oddziau,
 5. opracowywanie projektw planu dziaalnoci. budetu oraz przed- stawianie ich Zarzdowi Gwnemu,
 6. uchwalanie budetu oddziau w ramach przydzielonych rodkw oraz zatwierdzanie rocznych sprawozda finansowych,
 7. opracowywanie i uchwalanie wewntrznych regulaminw oddziau,
 8. opiniowanie wnioskw k terenowych Zwizku w sprawie nadania im osobowoci prawnej,
 9. zawieszanie zarzdw k lub poszczeglnych ich czonkw w razie wyranego braku aktywnoci w wykonywaniu zada albo gdy ich dziaalno jest niezgodna z prawem lub ze statutem Zwizku.
  Zawieszenie poszczeglnych czonkw zarzdu koa nastpi moe po wydaniu orzeczenia przez sd koleeski oddziau w przedmiocie zawieszenia bd na wniosek komisji rewizyjnej oddziau lub po zasigniciu jej opinii.
  W razie zawieszenia zarzdu koa zarzd oddziau powouje zarzd tymczasowy, ktry peni swe funkcje do czasu wyboru nowego zarzdu przez walne zebranie czonkw koa,
 10. uchylanie sprzecznych z prawem, postanowieniami statutu lub uchwaami zjazdu delegatw oddziau uchwa zarzdw k.
 11. przygotowywanie sprawozda na zjazd delegatw oddziau.

48

 1. Posiedzenia zarzdu oddziau odbywaj si w miar potrzeb nie rzadziej jednak ni raz na p roku i zwoywane s przez prezesa lub wyznaczonego wiceprezesa.
 2. Przewodniczcy lub wyznaczony przez niego czonek komisji rewizyjnej oddziau maj prawo uczestniczenia w posiedzeniach zarzdu oddziau i prezydium zarzdu oddziau z gosem doradczym.

49

 1. W okresach midzy posiedzeniami zarzdu oddziau prezydium kieruje pracami oddziau zgodnie z regulaminem uchwalonym przez zarzd oddziau oraz zaatwia sprawy zlecone przez zarzd oddziau z wyjtkiem spraw okrelonych w 47 pkt. 3, 7 i 8.
 2. Posiedzenia prezydium zarzdu oddziau odbywaj si co najmniej 6 razy w roku i zwoywane s przez prezesa lub wiceprezesa.

C. KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAU

50

 1. Komisja rewizyjna oddziau skada si z 3 do 5 czonkw i 1 do 3 zastpcw czonkw.
 2. Komisja rewizyjna oddziau wybiera spord swego grona przewodniczcego, zastpc przewodniczcego i sekretarza.
 3. W razie zmniejszenia si w toku kadencji liczebnoci komisji rewizyjnej oddziau - w jej skad wchodz zastpcy czonkw komisji wybrani na zjedzie delegatw oddziau, w kolejnoci okrelonej liczb uzyskanych gosw lub okrelonej przez zjazd.
 4. W skad Komisji Rewizyjnej Oddziau mog wchodzi osoby, ktre:
  1. nie s czonkami Zarzdu Oddziau ani nie pozostaj z nimi w stosunku pokrewiestwa, powinowactwa lub podlegoci z tytuu zatrudnienia;
  2. nie byy skazane prawomocnym wyrokiem za przestpstwo z winy umylnej.

51

 1. Do komisji rewizyjnej oddziau naley:
  1. przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli caoksztatu dziaalnoci oddziau ze szczeglnym uwzgldnieniem gospodarki finansowej i majtkowej pod wzgldem celowoci, oszczdnoci i legalnoci dziaalnoci,
  2. wystpowanie do zarzdu oddziau z wnioskami wynikajcymi z ustale kontroli,
  3. wystpowanie na zjedzie delegatw oddziau z wnioskami w sprawie absolutorium dla ustpujcego zarzdu oddziau,
  4. nadzorowanie komisji rewizyjnych k.
 2. Komisja rewizyjna oddziau moe wystpi do Zarzdu Gwnego Zwizku z wnioskiem o zawieszenie w czynnociach zarzdu oddziau bd poszczeglnych jego czonkw, a do zarzdu oddziau o zawieszenie w czynnociach zarzdu koa lub poszczeglnych jego czonkw.

D. SD KOLEESKI ODDZIAU.

52

 1. Sd koleeski oddziau skada si z 3 do 5 czonkw i 1 do 2 zastpcw czonkw. Sd koleeski oddziau wybiera ze swego grona przewodniczcego, zastpc przewodniczcego i sekretarza.
 2. W razie zmniejszenia si w toku kadencji liczebnoci sdu koleeskiego oddziau w jego skad wchodz zastpcy czonkw sdu wybrani na zjedzie delegatw oddziau w kolejnoci okrelonej liczb uzyskanych gosw lub okrelonej przez zjazd.

53

 1. Sd koleeski oddziau rozpatruje w l instancji sprawy czonkw i oddziau, okrelone w 39.
 2. Sd koleeski oddziau rozpatruje sprawy w trzyosobowych zespoach orzekajcych.

54

Postanowienia 40 ust. 3 i 42 ust.1 pkt 1 do pkt 4 i ust. 2 Statutu stosuje si odpowiednio.

VII. KOA ZWIZKU.

55

 1. Najwysz wadz koa jest walne zebranie czonkw koa.
 2. W koach liczcych mniej ni 500 czonkw odbywaj si walne zebrania czonkw k. W koach liczcych ponad 500 czonkw mog odbywa si zebrania w grupach, w ramach ktrych wybierani s przedstawiciele grup na walne zebranie czonkw koa. Zasady zwoywania zebra czonkw w grupach oraz zasady i klucz wyboru przedstawicieli grup ustala zarzd oddziau w regulaminie tych zebra.
 3. Do walnego zebrania czonkw koa naley:
  1. uchwalanie kierunkw dziaalnoci koa,
  2. wybr czonkw i zastpcw czonkw zarzdu koa i komisji rewizyjnej koa.
  3. rozpatrywanie sprawozda zarzdu i komisji rewizyjnej oraz podejmowanie na wniosek komisji rewizyjnej uchway w sprawie absolutorium dla ustpujcego zarzdu koa,
  4. wybr delegatw na zjazd delegatw oddziau,
  5. uchwalanie wnioskw na zjazd delegatw oddziau.
 4. W walnym zebraniu koa bior udzia z gosem decydujcym czonkowie koa, z gosem doradczym czonkowie wadz oddziau nie bdcy czonkami koa.
 5. O terminie i miejscu obrad walnego zebrania zarzd zawiadamia czonkw koa co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 6. Walne zebranie czonkw koa jest prawomocne w drugim terminie bez wzgldu na ilo czonkw zwyczajnych biorcych udzia w zebraniu.

56

 1. Nadzwyczajne walne zebranie czonkw koa zwouje zarzd koa:
  1. z wasnej inicjatywy.
  2. na wniosek zarzdu oddziau.
  3. na wniosek komisji rewizyjnej koa,
  4. na wniosek co najmniej 1/2 liczby czonkw koa.
 2. Nadzwyczajne walne zebranie czonkw koa zarzd powinien zwoa w terminie jednego miesica od daty wniosku.
 3. Nadzwyczajne walne zebranie czonkw koa obraduje wycznie nad sprawami, dla ktrych zostao zwoane.

57

 1. Zarzd koa skada si z 5 do 9 czonkw oraz 2-3 zastpcw czonkw.
 2. Zarzd koa wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
 3. W razie zmniejszenia si w toku kadencji liczebnoci zarzdu koa - w skad jego wchodz zastpcy czonkw wybrani na walnym zebraniu koa w kolejnoci okrelonej liczb uzyskanych gosw lub okrelonej przez walne zebranie koa.
 4. Zarzd kola utworzony wg przepisw 22 ust. 3 w czasie poprzedzajcym walne zebranie czonkw koa moe skada si z wikszej liczby czonkw.

58

 1. Do zarzdu koa naley:
  1. reprezentowanie koa na zewntrz,
  2. kierowanie dziaalnoci kola zgodnie z postanowieniami statutu i uchwaami wadz wyszego stopnia,
  3. zarzdzanie majtkiem i funduszami Zwizku w granicach budetu koa,
  4. uchwalanie projektw planu dziaalnoci i budetu koa oraz przedstawianie ich zarzdowi oddziau,
  5. przygotowywanie sprawozda na walne zebranie czonkw koa.
 2. Posiedzenia zarzdu koa odbywaj si w miar potrzeb, nie rzadziej ni raz w kwartale i zwoywane s przez prezesa lub wiceprezesa.
 3. Przewodniczcy lub wyznaczony przez niego czonek komisji rewizyjnej koa maj prawo uczestniczenia w posiedzeniach zarzdu koa z gosem doradczym.

59

 1. Komisja rewizyjna koa skada si z 3 do 5 czonkw oraz 2 zastpcw czonkw. Komisja rewizyjna koa wybiera ze swego grona przewodniczcego i sekretarza.
 2. W razie zmniejszenia si w toku kadencji liczebnoci komisji rewizyjnej koa - w skad jej wchodz zastpcy czonkw komisji wybrani na walnym zebraniu koa w kolejnoci okrelonej liczb uzyskanych gosw lub okrelonej przez walne zebranie koa.
 3. W skad Komisji Rewizyjnej Koa mog wchodzi osoby, ktre:
  1. nie s czonkami Zarzdu Koa ani nie pozostaj z nimi w stosunku pokrewiestwa, powinowactwa lub podlegoci z tytuy zatrudnienia;
  2. nie byty skazane prawomocnym wyrokiem za przestpstwo z winy umylnej.

60

Do komisji rewizyjnej koa naley:

 1. przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli caoksztatu dziaalnoci koa, ze szczeglnym uwzgldnieniem gospodarki finansowej,
 2. wystpowanie do zarzdu z wnioskami wynikajcymi z ustale kontroli,
 3. wystpowanie na walnym zebraniu czonkw z wnioskiem w sprawie absolutorium dla ustpujcego zarzdu koa.

VIII. MAJTEK I FUNDUSZE ZWIZKU.

61

Majtek Zwizku stanowi nieruchomoci, ruchomoci, udziay w spkach, papiery wartociowe, prawa oraz fundusze, to jest aktywa w gotowce i zgromadzone na kontach bankowych.

62

 1. Na majtek Zwizku skada si majtek zgromadzony do dnia uzyskania przez oddziay osobowoci prawnej oraz nabyty na rzecz Zwizku po tej dacie.
 2. Zbycie lub obcienie majtku nieruchomego o ktrym mowa w ust. 1 wymaga zgody Zarzdu Gwnego.
 3. Majtek nieruchomy moe by nabywany przez Zarzd Gwny lub oddziay, czy koa terenowe posiadajce osobowo prawn,
 4. majtek nieruchomy, ruchomy, aktywa, udziay w spkach, papiery wartociowe itp. zgromadzony i zakupiony ze rodkw wasnych przez oddziay lub kota terenowe, po uzyskaniu przez nie osobowoci prawnej, stanowi majtek oddziau lub koa terenowego i o jego zbyciu decyduj zarzdy tych jednostek. Jednostce wyszego stopnia odpowiednio przysuguje prawo pierwokupu (odpowiednio Zarzdowi Gwnemu lub oddziau).
 5. Zbycie majtku nieruchomego nabytego przez oddziay po terminie o ktrym mowa w ust. 1 wymaga powiadomienia Zarzdu Gwnego, ktremu lub jednostce przez niego wskazanej, przysuguje pierwszestwo w nabyciu. Termin do zoenia owiadczenia o chci nabycia wynosi 3 miesice od zawiadomienia Zarzdu Gwnego. Zasady te obowizuj odpowiednio w ukadzie: macierzysty oddzia PZG, a jego koa terenowe posiadajce osobowo prawn.
 6. W przypadku rozwizania oddziau o przeznaczeniu jego majtku decyduje Zarzd Gwny za w przypadku rozwizania koa terenowego posiadajcego osobowo prawn - zarzd jego macierzystego oddziau.

63

 1. Na fundusze Zwizku skadaj si:
  1. wpisowe i skadki czonkowskie,
  2. dochody z imprez i wydawnictw,
  3. dochody z majtku nieruchomego i ruchomego, dochody ze sprzeday udziaw w spkach, dywidendy z akcji, papiery wartociowe,
  4. dotacje pastwowe i inne przekazywane w zwizku z zadaniami zleconymi Zwizkowi,
  5. dochody z dziaalnoci gospodarczej,
  6. zapisy, spadki i darowizny.
 2. Dochodami Zwizku zarzdza Zarzd Gwny, a dochodami oddziaw ich zarzdy.

64

 1. Zarzd Gwny moe przekaza swj majtek na podstawie umowy uyczenia zgodnie z art. 710 kc jednostkom organizacyjnym, posiadajcym osobowo prawn. W przypadku likwidacji jednostki, majtek wczeniej jej przekazany przejmuje Zarzd Gwny.
 2. W odniesieniu do oddziaw przepisy ust. 1 stosuje si odpowiednio.

65

Umowy, penomocnictwa oraz wszelkie owiadczenia woli, ktre pocigaj za sob zobowizania pienine lub zmian majtku Zwizku, wymagaj do swej wanoci podpisw dwch upowanionych czonkw Zarzdu Gwnego lub innych osb upowanionych przez Zarzd Gwny.

66

Umowy, penomocnictwa oraz wszelkie owiadczenia woli, ktre pocigaj za sob zobowizania pienine lub zmian majtku jednostki Zwizku posiadajcej osobowo prawn (oddziay, niektre koa) wymagaj do swej wanoci podpisw dwch upowanionych czonkw zarzdw tych jednostek lub innych osb upowanionych przez zarzdy tych jednostek.

67

IX. POSTANOWIENIA KOCOWE.

 1. Uchway wszystkich wadz Zwizku z wyjtkami przewidzianym w niniejszym statucie, zapadaj zwyk wikszoci gosw obecnoci co najmniej poowy uprawnionych do gosowania.
 2. Projekty zmian statutu uchwala Krajowy Zjazd Delegatw wikszoci 2/3 gosw przy obecnoci co najmniej polowy uprawnionych do gosowania.

68

 1. Uchwa o rozwizaniu Zwizku podejmuje Krajowy Delegatw wikszoci 3/4 gosw, przy obecnoci co najmniej poowy uprawnionych do gosowania.
 2. W przypadku podjcia uchway o rozwizaniu Zwizku, Krajowy Zjazd Delegatw wyznaczy komisj do przeprowadzenia likwidacji i okreli cel, na ktry powinien by przeznaczony majtek Zwizku.
     

Koa terenowe
Oferty pracy

 • Pracownik sprztajcy
  Pracownik sprztajcy Oferta skierowana do osb z orzeczeniem o stopniu niepenosprawnoci Numer...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Statystyka

Użytkowników : 2
Artykułów : 187
Odsłon : 1088650
Naszą witrynę przegląda teraz 56 gości 

ARCHIWUM      strona gwna     kontakt     mapa serwisu      dla pracownikw