23 stycznia 2018
   
Tekst

Szukaj w serwisie

Osoby niepenosprawne korzystajce z przejazdw rodkami transportu PKS i PKP uprawnione s do ulg. Aby mie prawo do zniki, naley mie ze sob dokumenty potwierdzajce stopie niepenosprawnoci. Od stopnia niepenosprawnoci uzaleniona jest wielko zniki.


Dokumentami powiadczajcymi uprawnienia dzieci i modziey dotknitych inwalidztwem lub niepenosprawnych do korzystania z ulgi 78 proc. w rodkach transportu PKS i PKP s:

pkt.1.

Dla dzieci i modziey uczszczajcych do przedszkola, szkoy, szkoy wyszej albo orodka lub placwki o charakterze owiatowym :

 • legitymacja przedszkolna dla dziecka niepenosprawnego,
 • legitymacja szkolna dla uczniw dotknitych inwalidztwem lub niepenosprawnych,
 • legitymacja szkolna lub studencka wraz z jednym z dokumentw wymienionych w pkt 2.

pkt.2.

Dla dzieci i modziey nie uczszczajcych do przedszkola, szkoy, szkoy wyszej albo orodka lub placwki o charakterze owiatowym :

 • legitymacja osoby niepenosprawnej, ktra nie ukoczya 16 roku ycia, wystawiona przez powiatowy zesp do spraw orzekania o niepenosprawnoci,
 • legitymacja osoby niepenosprawnej wystawiona przez powiatowy zesp do spraw orzekania o niepenosprawnoci,
 • wypis z treci orzeczenia KiZ, stwierdzajcy zaliczenie do jednej z grup inwalidw,
 • wypis z treci orzeczenia lekarza ZUS, stwierdzajcy czciow niezdolno do pracy,
 • cakowit niezdolno do pracy albo cakowit niezdolno do pracy i niezdolno do samodzielnej egzystencji.

Przy przejazdach do i z jednostek udzielajcych wiadcze zdrowotnych albo pomocy spoecznej bd organizujcych turnusy rehabilitacyjne, wraz z jednym z dokumentw, o ktrych mowa w pkt 1 i 2 wymagane jest zawiadczenie (zawiadomienie, skierowanie) okrelajce odpowiednio:

 • termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zaj rehabilitacyjnych, zaj terapeutycznych albo pobytu w orodku wsparcia, domu pomocy spoecznej lub na turnusie rehabilitacyjnym,
 • potwierdzenie stawienia si na badania, konsultacje, zajcia rehabilitacyjne, zajcia terapeutyczne.

Dokumentami powiadczajcymi uprawnienie jednego z rodzicw lub opiekuna dzieci i modziey niepenosprawnej do korzystania z ulgi 78 proc. s :

 • dokumenty dziecka okrelone w pkt. 1 i 2 - jeli przejazd jest odbywany z dzieckiem,
 • zawiadczenie wydane przez przedszkole, szko, szkoy wysze lub placwk owiatow lub opiekuczo-wychowawcz (wzr zawiadczenia w rozporzdzeniu) lub zawiadczenie wydane przez placwk zdrowotn, udzielajc pomocy spoecznej, organizujc turnusy rehabilitacyjne - jeeli przejazd jest odbywany po dziecko lub po jego odwiezieniu.

Dokumentami powiadczajcymi uprawnienia osb niezdolnych do samodzielnej egzystencji do korzystania z ulg (49 proc. i 37 proc.) s:

 • wypis z treci orzeczenia KiZ o zaliczeniu do 1. grupy inwalidw,
 • wypis z treci orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej lub komisji lekarskiej MSWiA o zaliczeniu do 1. grupy inwalidw,
 • wypis z treci orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzajcy cakowit niezdolno do pracy i samodzielnej egzystencji,
 • zawiadczenie ZUS stwierdzajce zaliczenie wyrokiem sdu do 1. grupy inwalidw bd uznanie niezdolnoci do samodzielnej egzystencji,
 • wypis z treci orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS stwierdzajcy niezdolno do samodzielnej egzystencji,
 • wypis z treci komisji lekarskiej KRUS stwierdzajcy niezdolno do samodzielnej egzystencji,
 • zawiadczenie KRUS stwierdzajce zaliczenie wyrokiem sdu do 1. grupy inwalidw bd uznanie niezdolnoci do samodzielnej egzystencji,
 • legitymacja emeryta-rencisty wojskowego z wpisem o zaliczeniu do 1. grupy inwalidw,
 • legitymacja emeryta-rencisty policyjnego z wpisem o zaliczeniu do 1. grupy inwalidw,
 • legitymacja osoby niepenosprawnej stwierdzajca znaczny stopie niepenosprawnoci wydana przez powiatowy zesp d/s orzekania do niepenosprawnoci.

Dokumenty wymienione wyej w pkt. 1 - 7 okazuje si wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzajcym tosamo.

Dokumentami powiadczajcymi uprawnienia osb niewidomych nie bdcych osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji s dokumenty wymienione w pkt 1-10 z tym, e musz one stwierdza niezdolno do pracy, inwalidztwo albo niepenosprawno z powodu stanu narzdu wzroku.

Dokumentami potwierdzajcymi uprawnienie do korzystania z ulgi 95 proc. - przy przejazdach dla:

 • opiekuna lub przewodnika towarzyszcego w podry osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji: - jeden z dokumentw z pkt. 1 - 10.
 • przewodnika lub opiekuna towarzyszcego osobie niewidomej lub dla psa przewodnika: - jeden z dokumentw z pkt. 1- 10 (dodatkowo potwierdzajce inwalidztwo narzdu wzroku)
 • dla emerytw i rencistw korzystajcych z dwch przejazdw w cigu roku z ulg 37 proc. s zawiadczenia wydane przez zwizki emerytw i rencistw (jest ich wiele, czsto w zalenoci od wykonywanego zawodu) wedug zacznika zamieszczonego w rozporzdzeniu wraz z dowodem osobistym.

 

     

Koa terenowe
Oferty pracy

 • Pracownik sprztajcy
  Pracownik sprztajcy Oferta skierowana do osb z orzeczeniem o stopniu niepenosprawnoci Numer...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Statystyka

Użytkowników : 2
Artykułów : 187
Odsłon : 1074292
Naszą witrynę przegląda teraz 52 gości 

ARCHIWUM      strona gwna     kontakt     mapa serwisu      dla pracownikw