23 stycznia 2018
   
Tekst

Szukaj w serwisie

LIKWIDACJA BARIER

Zgodnie z zasad nr 5 Standardowych Zasad Wyrwnywania Szans Osb Niepenosprawnych (przyjtych przez Zgromadzenie Oglne Narodw Zjednoczonych) - dostpno do rodowiska fizycznego jest jednym z kluczowych obszarw rwnoprawnego uczestnictwa osb niepenosprawnych we wszystkich sferach ycia spoecznego. Bariery funkcjonalne to brak dostpnoci lub utrudnienie w korzystaniu przez osob niepenosprawn z przestrzeni yciowej czowieka.


Na przestrze yciow czowieka skada si architektura, urbanistyka, komunikowanie si, transport oraz urzdzenia techniczne. Jej udostpnienie jest warunkiem integracji spoecznej osb niepenosprawnych

Moliwo aktywnego uczestnictwa osb niepenosprawnych w yciu spoecznym jest uwarunkowana uprzedni likwidacj istniejcych barier. Likwidacja barier architektonicznych polega na dokonywaniu inwestycji lub czynnoci majcych na celu udostpnienie przestrzeni architektonicznej

Likwidacja barier w komunikowaniu si polega na umoliwieniu osobie niepenosprawnej porozumiewanie si z innymi ludmi przewanie poprzez dokonywanie odpowiednich inwestycji

Likwidacja barier technicznych polega przede wszystkim na inwestycjach w sprzt techniczny pozwalajcy osobie niepenosprawnej na samodzielne funkcjonowanie. (definicje opracowane w Orodku Szkolenia Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej w Warszawie)

Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu si oraz technicznych moe by dofinansowana ze rodkw PFRON, jeeli jest dokonywana w zwizku z indywidualnymi potrzebami osb niepenosprawnych oraz jeeli ich realizacja umoliwi lub w znacznym stopniu uatwi osobie niepenosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynnoci lub kontaktw z otoczeniem

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych moe ubiega si osoba niepenosprawna ktra ma trudnoci w poruszaniu si oraz

 • jest wacicielem lub uytkownikiem wieczystym nieruchomoci, w ktrej likwiduje si bariery albo
 • posiada zgod waciciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w ktrym stale zamieszkuje.

O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu si i technicznych mog ubiega si osoby niepenosprawne tylko w sytuacji, gdy jest to uzasadnione potrzebami wynikajcymi z niepenosprawnoci.

Dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych nie przysuguje osobom niepenosprawnym, ktre:

 • maj zalegoci wobec Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych
 • w cigu trzech lat przed zoeniem wniosku byli stron umowy z PFRON, rozwizan z przyczyn lecych po stronie osoby niepenosprawnej
 • w cigu trzech lat przed zoeniem wniosku uzyskay odpowiednio na te cele dofinansowanie ze rodkw Funduszu. Dofinansowanie nie obejmuje kosztw realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem rodkw finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.

Wysoko dofinansowania likwidacji barier funkcjonalnych wynosi do 80% kosztw przedsiwzicia, jednak nie wicej ni do wysokoci pitnastokrotnego przecitnego wynagrodzenia.

Przecitne wynagrodzenie to przecitne miesiczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia nastpnego miesica po ogoszeniu przez Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzdowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118 ze zm.)

Tryb przyznania dofinansowania

Przyznanie dofinansowania na likwidacje barier funkcjonalnych nastpuje na wniosek osoby niepenosprawnej zoony na odpowiednim formularzu w Urzdzie Miasta Opola. Osoba niepenosprawna moe zoy wniosek w kadym czasie. Podstaw dofinansowania stanowi umowa zawarta pomidzy Prezydentem Miasta Opola a osob niepenosprawn.

Likwidacji barier architektonicznych

Likwidacji barier w komunikowaniu si

Likwidacji barier technicznych

 • budowa pochylni
 • dwig osobowy
 • podnonik
 • porcze w cigach komunikacyjnych
 • uchwyty w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
 • likwidacja rnic poziomw cigw komunikacyjnych, podg
 • wymiana ocienicy i drzwi
 • podogi antypolizgowe

?  urzdzenia wspomagajce odbir dwiku telewizora

?  telefon ze wzmacniaczem/cewk indukcyjn

?  budzik wietlny/wibracyjny

?  sygnalizacja optyczna dzwonkw do drzwi, telefonu itp.

?  instalacja dwikowa sygnalizacyjno-alarmowa

?  telefon

? CB-radio

?  monta osprztu umoliwiajcego otwarcie drzwi i okien w niestandardowy sposb

?  monta zabezpieczenia wypenienia skrzyda przed stuczeniem lub wymiana skrzyda drzwi

?  sposobu owietlenia
trwae oznakowanie piktogramami budynku, w ktrym zamieszkuje osoba niepenosprawna

?  zakup urzdzenia umoliwiajcego osobie z dysfunkcj prowadzenie samochodu

?  zakup wzka inwalidzkiego z napdem elektrycznym

Wysoko dofinansowania likwidacji barier funkcjonalnych wynosi do 80% kosztw przedsiwzicia, jednak nie wicej ni do wysokoci pitnastokrotnego przecitnego wynagrodzenia.

Dochd uprawniajcy do dofinansowania:

 • osoby samotne nie wicej ni 1450 ,- netto (bez kwoty zasiku pielgnacyjnego)
 • osoby prowadzce wsplne gospodarstwo domowe nie wicej ni 1115 z netto na 1 osob (bez zasiku pielgnacyjnego

Przyznanie dofinansowania na likwidacje barier nastpuje na wniosek osoby niepenosprawnej zoony na odpowiednim formularzu w:
ADRES

UWAGA: Nie mona wystpowa o refundacj ju dokonanego zakupu. Zakup i prace dotyczce likwidacji barier mog by finansowane dopiero po zoeniu wniosku i podpisaniu umowy na powyszy cel.

 

     

Koa terenowe
Oferty pracy

 • Pracownik sprztajcy
  Pracownik sprztajcy Oferta skierowana do osb z orzeczeniem o stopniu niepenosprawnoci Numer...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Statystyka

Użytkowników : 2
Artykułów : 187
Odsłon : 1074279
Naszą witrynę przegląda teraz 58 gości 

ARCHIWUM      strona gwna     kontakt     mapa serwisu      dla pracownikw