23 stycznia 2018
   
Tekst

Szukaj w serwisie

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej 1) z dnia 23. maja 2012 roku zmieniajce rozporzdzenie w sprawie okrelania rodzajw zada powiatu, ktre mog by finansowane ze rodkw Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb NiepenosprawnychNa podstawie art. 35a ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z pn. zm. 2) ) zarzdza si, co nastpuje:1. W rozporzdzeniu Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie okrelenia rodzajw zada powiatu, ktre mog by finansowane ze rodkw Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861, z 2003 r. Nr 100, poz. 930, z 2008 r. Nr 3, poz. 15 oraz z 2009 r. Nr 44, poz. 360) wprowadza si nastpujce zmiany:


1) w 2 dodaje si pkt 7 w brzmieniu:

?7) usugi tumacza jzyka migowego lub tumacza-przewodnika.?;


2) w 6 dodaje si pkt 3 w brzmieniu:

?3) na usugi tumacza jzyka migowego lub tumacza-przewodnika ? osoby niepenosprawne, jeeli jest to uzasadnione potrzebami wynikajcymi z niepenosprawnoci.?;

3) w 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

?2. Dofinansowanie usug tumacza jzyka migowego lub tumacza-przewodnika, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu si i technicznych przysuguje oddzielnie na kady rodzaj zadania.?;


4) w 11:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

?2) numer PESEL ? w przypadku jego nadania,?,

b) po ust. 3 dodaje si ust. 3a w brzmieniu:

?3a. Przepisw ust. 1 pkt 9 i 10 nie stosuje si w przypadku wniosku osoby niepenosprawnej o dofinansowanie usug tumacza jzyka migowego lub tumacza-przewodnika.?;

5) w 12:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

?2. Osoba niepenosprawna moe zoy wniosek o dofinansowanie ze rodkw Funduszu szkolenia i przekwalifikowania, zaopatrzenia w sprzt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i rodki pomocnicze, usug tumacza jzyka migowego lub tumacza-przewodnika oraz likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu si i technicznych, w kadym czasie.?,

b) po ust. 3 dodaje si ust. 3a i 3b w brzmieniu:

?3a. Waciwa jednostka organizacyjna samorzdu terytorialnego rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia zoenia kompletnego wniosku. Wniosek o dofinansowanie usug tumacza jzyka migowego lub tumacza-przewodnika rozpatrywany jest niezwocznie, nie duej jednak ni w terminie 7 dni od dnia zoenia kompletnego wniosku.
3b. Waciwa jednostka organizacyjna samorzdu terytorialnego informuje wnioskodawc o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 10 dni od dnia rozpatrzenia kompletnego wniosku.?;

6) w 13 dodaje si ust. 6 w brzmieniu:

?6. Wysoko dofinansowania usug tumacza jzyka migowego lub tumacza-przewodnika nie moe by wysza ni 2% przecitnego wynagrodzenia za godzin jej wiadczenia.?.2. Rozporzdzenie wchodzi w ycie z dniem ogoszenia.


Minister Pracy i Polityki Spoecznej: W. Kosiniak-Kamysz


Przypisy
1) Minister Pracy i Polityki Spoecznej kieruje dziaem administracji rzdowej ? zabezpieczenie spoeczne, na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrw z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegowego zakresu dziaania Ministra Pracy i Polityki Spoecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244 i Nr 291, poz. 1707.
Link do ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o jzyku migowym i innych rodkach komunikowania si (Dz. U. z 2011 r. nr 209, poz. 1243):

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/ustawy-i-projekty/dzu20112091243/     

Koa terenowe
Oferty pracy

 • Pracownik sprztajcy
  Pracownik sprztajcy Oferta skierowana do osb z orzeczeniem o stopniu niepenosprawnoci Numer...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Statystyka

Użytkowników : 2
Artykułów : 187
Odsłon : 1074286
Naszą witrynę przegląda teraz 55 gości 

ARCHIWUM      strona gwna     kontakt     mapa serwisu      dla pracownikw