20 stycznia 2018
   
Tekst

Szukaj w serwisie

Droga do stworzenia wiata, w ktrym nie istnieje sowo ? integracja (bo ludzie nie musz si integrowa, jest jeden wiat mieszczcy wszystkich, bez wzgldu na swoj niepenosprawno), jest jeszcze, niestety, odlega.

Niepenosprawno przywouje na myl wzek inwalidzki, kule, protezy. Sowem, pewne ograniczenia w poruszaniu. Istnieje jednak jeszcze inna, boleniejsza, niepenosprawno ? bariera komunikacyjna, brak wsplnego jzyka. I to jest chyba podstawowy problem nauczania i wychowania dzieci niesyszcych.

Ludziom syszcym bardzo trudno wyobrazi sobie ycie osoby guchej. wiat osoby guchej jest dziwnym wiatem, prawie niemoliwym do pojcia dla osoby syszcej, tak bardzo zalenej od swojego suchu. To wanie przez such osoba syszca ksztatuje swj sposb ycia, mwienia, komunikowania si. To sprawia i uwaa ona, e wiat osb guchych jest wiatem ubogim i e wiele drzwi pozostaje dla nich zamknitych.

Mwi si, e wiat guchych to wiat ciszy. Ale jest to zudzenie tych, ktrzy sysz. Ludziom syszcym wydaje si, e gusi spostrzegaj wiat w taki sposb jak oni sami, gdy wycz radio, zamkn si we wasnym wyciszonym pokoju, albo gdy zatkaj sobie uszy. W wiecie bezdwicznym znajduj si ci, co utracili such i s w stanie wyobrazi sobie jego obraz nasycony gwarem rozmw, haasem pojazdw, dwicznoci przyrody, muzyk, paczem dziecka, miechem, znajom strof poezji ...

?Ci, ktrzy s gusi od urodzenia znajduj si w innym wiecie ? wiecie konkretw. A jest to wiat, ktrego ludzie normalnie syszcy nie potrafi sobie wyobrazi? . Nie wystarczy bowiem odizolowa si od rde dwikw, by przez jaki czas by guchym i doznawa wrae, jakich doznaj gusi.

Niesyszcy rwnie nie potrafi wyobrazi sobie wiata osb syszcych, bo wyobraenie takie musiaoby posikowa si kategoriami jzykowymi i abstrakcyjnymi, a tego wanie w wiecie guchych nie ma.

Dziecko z wad suchu jest jak inne dzieci: biega, umiecha si, lubi si bawi i pata figle, jest ciekawe wiata, pacze lub si smuci, gdy przydarzy mu si co nieprzyjemnego... Trudnoci pojawiaj si, gdy ma nawiza kontakt sowny, co powiedzie od siebie lub odpowiedzie na pytanie, ledzi tok lekcji, dyskusj czy aktywnie uczestniczy (a nie by tylko obecne) w zajciach grupowych.

Dzieci z uszkodzonym suchem mog przeywa pene i satysfakcjonujce ycie jak inni. Potrzebuj tylko odpowiedniego wspomagania i warunkw do rozwoju indywidualnego potencjau. Zindywidualizowane formy pracy i oceny osigni ucznia oraz wiedza o jego moliwociach i ograniczeniach s niezbdne nauczycielowi w pracy. Dziki temu ucze moe w peni rozwija si intelektualnie i spoecznie.

Jeli na lekcji stosowane s metody podajce, trzeba pamita zawsze o optymalnych warunkach suchania. Dziecko z wad suchu musi dobrze widzie twarz mwicego, odlego midzy niesyszcym uczniem a nauczycielem powinna by jak najmniejsza, nauczyciel nie moe chodzi po klasie, zmienia swojego miejsca.

Dziecko z wad suchu nie moe jednoczenie sucha i notowa, kade pochylenie gowy nad kartk sprawia, e ucze gubi wtek, nie wszystko do niego dociera. Aby recepcja nie polegaa jedynie na zapamitaniu nie powizanych ze sob i pozbawionych sensu lub znieksztaconych myli wykadu, ucze powinien wczeniej wiedzie, co bdzie tematem rozwaa, jakie zagadnienia s najistotniejsze, na jakie pytania bdzie musia odpowiedzie po wysuchaniu wypowiedzi nauczyciela. Wszystkie zastosowane w wypowiedzi nowe terminy i pojcia powinny by jasno zdefiniowane, wyjanione.

Naley take pamita, e mczliwo ucznia z wad suchu jest o wiele wiksza ni jego syszcych rwienikw, bowiem jego koncentracja uwagi musi by o wiele wysza.

Pogadanka zwykle stanowi swoisty dialog midzy nauczycielem a uczniami i dlatego te ucze z wad suchu musi niemal byskawicznie lokalizowa mwicego, sucha wypowiedzi z rnych miejsc sali, mwicych w rnym tempie, z rnym nateniem gosu. To wszystko oczywicie bardzo utrudnia suchanie. Recepcja treci przekazywanych za pomoc pogadanki jest bardzo trudna dla dziecka z wad suchu. Zazwyczaj ucze niesyszcy mao korzysta z lekcji prowadzonych t metod zatem warto zastanowi si przed realizacj lekcji, jak zindywidualizowa prac dziecka z wad suchu.

Moe warto wczeniej zapozna ucznia z pytaniami, ktre postawione zostan na lekcji i wskaza mu, jaka wiedza bdzie konieczna, aby odkry odpowiedzi. Przy okazji pogadanki naley czsto zwraca si do ucznia z wad suchu, sprawdza jego rozumienie zagadnie, dawa mu zadania do indywidualnego wykonania.

Podczas dyskusji zakcenia informacyjne powodowane s przede wszystkim iloci mwicych i odlegoci, jaka dzieli ucznia niesyszcego od wypowiadajcych swoje zdanie. Ucze z wad suchu nie uczestniczy zazwyczaj aktywnie w dyskusji, a co za tym idzie ? jego postawa jest bierna, to z kolei sprzyja dekoncentracji uwagi.

Bardziej korzystne dla ucznia z wad suchu bywaj dyskusje typu ?burza mzgw?, ?dyskusja panelowa?, ?dyskusja piramidowa? czy ?dyskusja kielecka?. Przy okazji np. ?burzy mzgw? sformuowane problemy zostaj zapisane, a zgaszane pomysy na ich rozwizanie s rejestrowane, a wic ucze niesyszcy ma szans na poprawn recepcj przekazywanych treci.

Metody aktywizujce (drama, inscenizacja, pokaz poczony z przeyciem, rne gry dydaktyczne, planszowe syntezy, metaplany, metody projektw) wymagaj od ucznia okrelonego dziaania i celem ich jest oddziaywanie na wyobrani i wraliwo dziecka. Naley wic zwrci uwag na korzyci, ktre mog by udziaem ucznia niesyszcego, jeli bdzie uczestniczy aktywnie w zajciach prowadzonych tymi sposobami, gdy one nie tylko zmuszaj dziecko do okrelonego dziaania, ale take wpywaj na wyobrani i pami poprzez okrelony obraz ? co w przypadku dziecka z wad suchu ma ogromne znaczenie. Pojcia przedstawione graficznie na planszy, schemacie, plakacie czy wreszcie pokazane poprzez mimik i gest, ruch ciaa, staj si lepiej zrozumiane i utrwalone.

Ale stosowanie tych metod niesie ze sob take pewne zagroenia ? nieodpowiednio przygotowany ucze moe odbiera wszystkie dziaania jako chaos, moe w ogle nie rozumie sposobw dochodzenia do wiedzy i umiejtnoci, a co za tym idzie nie korzysta z wypracowanych wnioskw.

Stosujc metody kierowania samodzieln prac ucznia uczymy uczenia si, samodzielnoci poznawczej, korzystania z rnych rde informacji. Kiedy na lekcji stosuje si prac z tekstem i kieruje si prac umysow ucznia, naley pamita o trudnociach dziecka niesyszcego z recepcj przekazanej treci, pamita o jego poziomie jzykowym, o jego rozwoju mowy. Warto wic dokadnie zaplanowa prac dziecka, wskaza np. na jakie pytania bdzie musiao odpowiedzie, jakie fragmenty tekstu s najistotniejsze, z jakich dodatkowych wydawnictw (np. encyklopedie, sowniki) naley korzysta, jak wyjania nieznane sowa.

Planujc prac z tekstem warto zindywidualizowa dziaania ucznia niesyszcego, dostosowa polecenia do jego rzeczywistych moliwoci, wybra takie teksty bd takie ich fragmenty, ktre ucze ma szans zrozumie.

Ucze z wad suchu musi by szczeglnie przygotowywany do czytania ze zrozumieniem. Jzyk literatury piknej, stylizacje jzykowe i inne zabiegi artystyczne sprawiaj, e tekst wypowiedzi literackiej staje si dla wielu niesyszcych uczniw niekomunikatywny. Kade samodzielne czytanie powinno poprzedza przygotowanie, ktre naley uzalenia od umiejtnoci dziecka: kiedy dziecko jest na etapie rozumienia sw, nie mona wymaga od niego czytania dugich fragmentw tekstu.

Prowadzc lekcje wedug wyej opisanych metod naley take pamita o metodach komunikacji pozawerbalnej. Bowiem nie tylko sowa, ale take gesty naturalne, jzyk ciaa, ekspresja twarzy maj istotny udzia w yciu emocjonalnym dziecka niesyszcego, poniewa jest ono istot wizualn ? nastawion bardziej na odbir informacji wizualnych ni suchowych (audytywnych). Przekazujc spontaniczne komunikaty w postaci sw warto doczy gesty, ekspresj twarzy, elementy jzyka ciaa, bo wanie jzyk i rodki pozawerbalne odgrywaj istotn rol w regulacji zachowa spoecznych. Uwzgldniajc rodki pozawerbalne w procesie komunikacji mona waciwie odczytywa zachowanie dziecka niesyszcego odzwierciedlajce jego myli, uczucia, pragnienia i yczenia.

Pierwsze lata spdzone w szkole na dugo zostaj w pamici kadego dziecka. Jeli w tym czasie dzieci odczuj, e s akceptowane, wane, dostrzegane to bdzie to procentowao w dalszej nauce waciw postaw. Pomoe dziecku przezwycia stresy, trudnoci i niepowodzenia.

Dzieci z wad suchu maj czsto bardzo trudn sytuacj. One s ?jedyne? w klasie ? nie znajduj w niej podobnych do siebie w wymiarze ?sysz ? jestem niesyszcy?, a przecie podobiestwa przycigaj, cz, budz sympati i ch wsplnego przebywania. Aparat suchowy wwczas komunikuje otoczenie: ?Jestem rny od was?. Na szczcie nie tylko od tego zaley bycie z drug osob i zdolno do bycia z innymi ludmi. Wane, aby w yciu dziecka z wad suchu by kto, kto pozwala mu by sob, z jego wad i naprawd robi wszystko, by mie z nim prawdziwy kontakt, czyli stwarza mu tym samym warunki budowania tosamoci prawdziwej ? tosamoci dziecka niesyszcego.

Dzieci z wad suchu ucz si bycia wrd syszcych maymi kroczkami. Oswajaj si stopniowo z kolegami syszcymi i jednoczenie pozwalaj swoim rwienikom pozna siebie. Maj jednak mniejsze poczucie wasnej wartoci od rwienikw syszcych oraz wiele problemw emocjonalnych i spoecznych.

Wymaga si od dziecka z wad suchu cakowitego dostosowania si do zwyczajw jzykowych syszcego otoczenia, ktre ze swej strony czsto nie jest gotowe si dostosowa. Dlatego naley zabiega o pene zrozumienie dla dzieci niesyszcych u innych kolegw. Oni musz by tolerancyjni, koleescy, nieobojtni i chtni do pomocy. Musz by wraliwi na codzienne szkolne trudnoci kolegi wynikajce z uszkodzenia suchu. W tym celu warto wspomaga ich zdolnoci empatyczne.

Wychowawca ma obowizek uwiadamia syszcych rwienikw jak ich kolega nieustannie walczy, aby dorwna innym, jak bardzo przeywa brak moliwoci swobodnego komunikowania si, widzc jak atwo i bez problemw porozumiewaj si inni. Warto przedstawi take jak wyglda nauka mowy dziecka niesyszcego, ile trudu wkada w to, aby nauczy si, jak ukada jzyk, jak wypuszcza powietrze itd. Przecie dzieci syszce nie wiedz, jak trudno nauczy si poprawnie mwi, gdy si nieprawidowo syszy. Wychowawca powinien take uwiadomi rwienikom, e ich kolega potrzebuje cigego wsparcia.

Aby rozumie mow dziecka niesyszcego trzeba umie sucha uwanie i yczliwie. Dla osb obcych i nieyczliwych jest to ?bekot?. Gdy otoczenie spoeczne nie rozumie i nie akceptuje ich mowy, niesyszce dzieci wycofuj si z kontaktw z dziemi syszcymi. Brak akceptacji i brak niesyszcych przyjaci moe doprowadzi do samotnoci.

Warto pamita, e po to, by ?nie naraa? dziecka niesyszcego na ?wyobcowanie?, dobrze jest w codziennych interakcjach wcza je w zabawy i zajcia oparte na wzajemnym kontakcie, wymianie i dialogu bdcych rdem przyjemnych przey. Pozwoli to na wyzwalanie i utrwalanie w dziecku waciwych reakcji emocjonalnych, a take sprawi, e stanie si ono szczliwsze, bardziej twrcze i aktywne osigajc w ten sposb podstawy kompetencji w odgrywaniu rnych rl spoecznych.

W rehabilitacji dziecka z wad suchu wskazana jest cisa wsppraca (w najlepszym tego sowa znaczeniu) pomidzy szko a rodzicami ucznia niesyszcego od pocztku edukacji szkolnej dziecka. Rodzice powinni by wiadomi (informowani przez nauczycieli) wszystkich problemw ich dziecka wynikajcych z ksztacenia integracyjnego i bra udzia w ich rozwizywaniu. Czsto nie dostrzegaj (bd unikaj dostrzegania) problemw z jakimi boryka si ich dziecko np. braku kontaktw towarzyskich, brak rodowiska rwieniczego, odpowiednich warunkw do rozwoju spoecznego, samotno, czsto poczucia odrzucenia, budowania niskiej samooceny, poczucia braku wasnej wartoci itp. Nie konfrontujc rodzicw z prawdziwymi problemami ucznia w rnych sferach, utrudnia si im kontakt z rzeczywistoci, jaka jest udziaem ich dziecka.

Wsppraca z rodzicami moe by bardzo efektywna, bowiem oni znaj najczciej mocne i sabe strony swojego dziecka, wiedz wiele o jego zainteresowaniach i zdolnociach, wiedz take, czego ich dziecko boi si najbardziej, co budzi w nim gniew, kiedy reaguje agresj, co moe motywowa dziecko do pracy, a co powoduje jego niech.

Przed podjciem wsppracy nauczyciel powinien zorientowa si jakie oczekiwania wobec szkoy maj rodzice, jak wspprac planuj i jakie mog podj zwizane z ni dziaania. Nauczyciel powinien na wstpie powstrzyma si od narzucania swojego zdania a wnikliwie sucha tego co maj do powiedzenia rodzice, traktowa ich przyjanie i postara si wzbudzi ich zaufanie. Wane jest take zobowizanie do biecego informowania o osigniciach, trudnociach dziecka, wskazanie celw i metod pracy. Kontakty z rodzicami dzieci z wad suchu powinny by bardzo czste. Wane s bowiem informacje o codziennej pracy dziecka w domu oraz w szkole, jego biece problemy i trudnoci oraz propozycje i wskazwki do pracy. Czste spotkania wychowawcy klasy z rodzicami stwarzaj moliwo nawizania kontaktu nie tylko na poziomie wychowawca ? rodzice dziecka, ale take wzmacniaj wi wychowawcy ze rodowiskiem rodzinnym dziecka. Rodzice powinni czu, e mog zawsze liczy na pomoc i wyrozumiao nauczyciela. Spotykajc si z wychowawc s naprawd w stanie rozwiza wsplnymi siami wszelkiego typu problemy. Rodzice na og dziel si z nauczycielem swoimi radociami i smutkami, a on powinien suy im rad i pomoc. Nauczyciel powinien pamita, e jeeli mwi o trudnociach, brakach w wiedzy i umiejtnociach ucznia, to naley take wskazywa mocne strony i podkrela nawet najdrobniejsze osignicia dziecka.

O penym sukcesie integracji mona mwi wtedy, gdy dziecko z uszkodzonym suchem nie tylko uczszcza do szkoy razem ze syszcymi dziemi, lecz take gdy osiga powodzenie w nauce i jest akceptowane przez rwienikw.

rdo: http://www.edukacja.edux.pl/p-14865-dziecko-nieslyszace-w-klasie-integracyjnej.php

     

Koa terenowe
Oferty pracy

 • Pracownik sprztajcy
  Pracownik sprztajcy Oferta skierowana do osb z orzeczeniem o stopniu niepenosprawnoci Numer...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Statystyka

Użytkowników : 2
Artykułów : 187
Odsłon : 1073384
Naszą witrynę przegląda teraz 40 gości 

ARCHIWUM      strona gwna     kontakt     mapa serwisu      dla pracownikw