Informacja o przetwarzanych danych osobowych

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO)

w imieniu Polskiego Związku Głuchych – Oddział Opolski z siedzibą w Opolu, ul. 1 Maja 21, 45-068 Opole. legitymującego się następującymi numerami wpisów do rejestrów:

 NIP: 754-26-83-789, REGON: 532181018, informujemy, iż przetwarzamy Państwa dane osobowe w sposób zapewniający pełne bezpieczeństwo ww. danych.

 

 • administratorem Państwa danych osobowych jest Polski Związek Głuchych – Oddział Opolski
 • kontakt z osobą uprawnioną do reprezentacji administratora danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonem: 77 454 35 87
 • podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem realizacji na państwa rzecz świadczeń realizowanych przez Polski Związek Głuchych – Oddział Opolski
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
 1. związanych z członkostwem w Polskim Związku Głuchych
 2. udziału w projektach i szkoleniach realizowanych przez Polski Związek Głuchych – Oddział Opolski
 3. otrzymywania wsparcia w Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci Młodzieży z Wadą Słuchu (jeżeli dotyczy)
 4. Po upływie okresu przechowywania danych wskazanego w punktach powyżej dane osobowe mogą być przechowywane w celach wskazanych w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności w celu:
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wykonaniem poszczególnych umów,
 • windykacji należności
 • prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych czy mediacyjnych,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • przechowywania dla celów zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 • Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych danych w celach wskazanych w punktach a) i b) oraz c) powyżej jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na wykonaniu umowy zawartej z klientem i/lub podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia umowy (kontakt z klientem) oraz na budowaniu pozytywnych relacji z klientami.
 • Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych danych w celach wskazanych w punkcie d) powyżej jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych.
 • dane nie będą przekazywane do osób trzecich, z za wyjątkiem podmiotów uprawnionych do tego na mocy konkretnego przepisu prawa, (np., organy wymiaru sprawiedliwości, organy ścigania), powierzone podmiotom zapewniającym Administratorowi obsługę prawną, księgową, bankową i cyfrową (usługi hostingu, oprogramowania, realizacji płatności za pomocą systemu płatności elektronicznych) itp.), podmiotów świadczących usługi zdrowotne na rzecz PZG Opole,
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowych
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres członkostwa w Polskim Związku Głuchych, a w przypadku udziału w szkoleniach oraz projektach – przez okres trwałości ww. szkoleń lub projektów, a po zakończeniu ww. okresów wyłącznie w zakresie, na zasadach i przez okres wskazany w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu realizacji zadań statutowych PZG Opole zgodnie z przepisami prawa (księgowość) jak również w celach statystycznych.
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • konsekwencją braku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych jest brak możliwości świadczenia na Pana/Pani rzecz usług przez PZG Opole
 • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowychprzed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, w szczególności Administrator udziela osobom mającym dostęp do danych osobowych klientów upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych w jego imieniu.
 • Dane osobowe klienta przekazywane Administratorowi są przetwarzane w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów RODO.
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, mailem, lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) z użyciem platformy ePUAP. gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO

 Projekt o tytule "Non Formal Education is my Power 2" to projekt stworzony przez sześciu partnerów z: Grecji, Rumunii, Portugalii, Polski i Finlandii. Był to kurs szkoleniowy, który jest kontynuacją wcześniejszego kursu również przeprowadzonego w Polsce. Kurs odbył się 11-13 kwietnia 2018 roku w Teresinie.

Razem w projekcie uczestniczyło 29 osób, w tym cztery osoby niesłyszące z dwóch różnych państw. Towarzyszyli im tłumacze języka migowego.

Jego główne cele to:

 • zwiększenie kompetencji w zakresie używania narzędzia jakim jest edukacja pozaformalna
 • dogłębne poznanie podejścia pozaformalnego
 • doświadczenie różnych aktywności bazujących na podejściu pozaformalnym
 • zdobycie i wykorzystanie w praktyce umiejętności adaptacji
 • przedstawionych aktywności do grup młodzieżowych o różnych profilach i wyzwaniach
 • rozpowszechnienie poznanych metod poprzez promocję filmów stworzonych w trakcie projektu  - filmy prezentujące i wyjaśniające różne metody pracy bazujące na podejściu pozaformalnym
 • interkulturowość z uwzględnieniem kultury głuchych
 • zapoznanie się z działalnością i profilem organizacji partnerskich

Głównym rezultatem tego szkolenia, oprócz oczywiście podniesienia kompetencji w wykorzystywaniu NFE czy zdobycia umiejętności dopasowania się do profilu grupy młodych ludzi, były filmy nagrane i zmontowane przez uczestników, w których uczestnicy podają instruktaż konkretnych aktywności przeprowadzanych metodami pozaformalnymi (jeden film - jedna aktywność). Filmy te są nie tylko zamieszczone na stronach www, ale głównie udostępnione w Salto toolbox oraz w mediach społecznościowych takich jak Facebook, Instagram i Snapchat. Zrobione są w różnych językach zawsze z tłumaczeniem na język angielski i migowy. Grupą docelową są zarówno osoby znające temat NFE jak i te, dla których nasze filmy z instruktażem będą nowym tematem  i inspiracją do działania. Aż trudno sobie wyobrazić jak dalece mogą oddziaływać takie filmy.... :)

 

Zapraszamy do obejrzenia:

 

 

 - Telewizja w Polskim Języku Migowym

 

 

 

 - Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym "ECHO"

 

 

 
 

 

- Kwartalnik "Świat Ciszy"

 

 

 

 

- wszystko o nowoczesnych aparatach słuchowych

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL wraz Polskim Związkiem Głuchych Oddział Opolski realizuje projekt

„Bądź aktywny II – kompleksowy program rozwoju usług asystenckich oraz wsparcia aktywności społecznej skierowany do osób z dysfunkcjami słuchu z terenu woj. opolskiego

realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych”.

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu dysfunkcji słuchu poprzez organizację usług asystenckich uzupełnionych o działania włączające w obszarze społecznym, edukacyjnym oraz kulturalnym, działania skierowane do personelu służb świadczących dla nich usługi oraz działania uświadamiające.  Dodatkowymi celami  projektu są:

 • Wzrost ilości usług asystenckich świadczonych na rzecz osób z dysfunkcją słuchu
 • Zwiększenie liczby personelu służb lokalnych posługujących się podstawami języka migowego
 • Wzrost kompetencji interpersonalnych, organizacyjnych i społecznych oraz podniesienie poziomu motywacji oraz wzrost samooceny u osób z dysfunkcjami słuchu
 • Wzrost świadomości obywatelskiej w zakresie przysługujących praw konsumenckich, rodzinnych itd.
 • Wzrost aktywności edukacyjnej, społecznej i kulturalnej u osób z dysfunkcjami słuchu
 • Zwiększenie świadomości społecznej w obszarze problematyki osób z dysfunkcjami słuchu wśród mieszkańców województwa opolskiego

W chwili obecnej rozpoczynamy rekrutację pierwszych dwóch grup uczestników w ramach zadania

„Szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje pracowników służb świadczących usługi społeczne dla osób głuchych”

 

W ramach zadania zrealizowanych zostanie 448 h warsztatów dla 4 grup po 10 os./gr w podziale 112h/gr.
(w tym 64 h/gr – kurs języka migowego).  Warsztaty będą miały charakter stacjonarny oraz wyjazdowy.

Celem warsztatów wyjazdowych (48 h/gr, 3×2 dni/gr) jest przekazanie informacji nt. funkcjonowania osób z dysfunkcją słuchu w życiu społecznym i zawodowym, przekazanie informacji odnośnie ich praw, barier  i ograniczeń na jakie napotykają w życiu codziennym, uwrażliwienie na ich potrzeby oraz przekazanie wiedzy nt. pracy (komunikacji) z osób z  dysfunkcją słuchu oraz jej rodziną.

Celem warsztatów stacjonarnych – kurs języka migowego  (64 h/gr) jest przełamywanie barier komunikacyjnych z osobami z dysfunkcją słuchu poprzez naukę j. migowego, zdobycie praktycznej umiejętności posługiwania się na poziomie podstawowym j. migowym w kontaktach z osobami niesłyszącymi. Celem kursu jest przygotowanie do porozumiewania się z osobami głuchoniemymi.

Adresaci:  pracownicy służb świadczących usługi w społeczności lokalnej (m.in. urzędnicy, pracownicy socjalni, policjanci, strażacy, pracownicy służby zdrowia, pracownicy i wolontariusze organizacji pozarządowych, itp.)

 Miejsce realizacji:

 • szkolenia wyjazdowe: Hotel na terenie Miasta Opole (organizator zapewnia noclegi, wyżywienie, materiały szkoleniowe)
 • kurs języka migowego: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL ul. Krakowska 51, III piętro

Formularze rekrutacyjne można składać w siedzibie
Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51, 45-018 Opole

drogą pocztową lub osobiście, a także skanem na adres e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 21 czerwca 2018 r.

Formularz zgłoszeniowy

Wstępny harmonogram spotkań

Serdecznie zapraszamy!